جناب آقای اکبر بوالحسنی

اکبر بوالحسنی

سمت کنونی:

 • رئیس آزمایشگاه پژوهشی واحد پژوهش و توسعه پتروشیمی جم

زمینه پژوهشی مورد علاقه:

 • محیط زیست:فلر، پساب.
 • شبیه سازی: راکتورهای بستر ثابت، راکتورهای چکان بستر، برج.
 • نانو: افزایش سایش و خوردگی با اعمال پوشش، افزایش بهره وری کوره.

سوابق شغلی و آموزشی مرتبط:

 • 1378ـ1374: دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • 1380ـ1378: دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
 • 1381-1383: مهندس فرآورش شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری. 
  تدریس موازنه جرم و انرژی دانشگاه آزاد امیدیه.
 • 1390-1383: سرپرست شیفت واحد بهره برداری الفین پتروشیمی جم.
 • 1390 تا کنون: رئیس آزمایشگاه پژوهشی واحد پژوهش و توسعه شرکت پتروشیمی جم

ثبت اختراع:

مقالات: 1 مقاله چاپ شده، 4 مقاله کنفرانس.
 • اکبر بوالحسنی - عبدالمحمد علمداری - عبدالحسین جهانمیری “ شبیه سازی برج دانه سازی اوره با مقطع مستطیلی“ هفتمین کنگره ملّی مهندسی شیمی ایران-تهران، 6-9 آبان 1381، جلد چهارم صفحات493-499.
 • عبدالمحمد علمداری-عبدالحسین جهانمیری-اکبر بوالحسنی “شبیه‌‌سازی برج دانه‌‌سازی اوره” ششمین کنگره ملّی مهندسی شیمی ایران-اصفهان، 18-21 اردیبهشت 1380، جلد اول صفحات 281-288.
 • Akbar Bolhasani, Reza Modanlou, " Simulation of urea prilling tower with rectangular sectional area ", 4th chemical engineering conference, Kish, Iran. O. Dehghani, A. Bolhasani, S. Karamiyan, " A Dynamic Model For Decoking Process Of Acetylene Hydrogenation Reactor With Two Configuration ", 6th chemical engineering conference, Kish, Iran.
 • R. Rahimpour, O. Dehghani, A. Bolhasani, " Application of response surface methodology for optimization of an industrial methylacetylene and propadiene hydrogenation reactor ", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.

سابقه تدریس:

1381-1383: دانشگاه آزاد امیدیه

اطلاعات تماس:

 • آدرس: بوشهر، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه، پتروشیمی جم
 • تلفن: 7323221-0773
 • دورنگار: 7323311-0773
 • کد پستی: 415-75391
 • ایمیل: a_bolhasani@jpcomplex.com، bolhasaniakbar@yahoo.com

جناب آقای سیدکمال افضلی

سیدکمال افضلی

سمت کنونی:

 • رییس پژوهشهای فنی

زمینه پژوهشی مورد علاقه:

 • پلی الفین ، چسب و رزین
 • کامپوزیت، الاستومرها

سوابق شغلی و آموزشی مرتبط:

 • 1377-1373: دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • 1379-1377: دوره کارشناسی ارشد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران.
 • 1382-1380: پژوهشگر مواد پلیمری شرکت کیمیا جاوید صنایع گیتی پسند، اصفهان، ایران.
 • 1384-1382: کارشناس مواد غیر فلزی و کامپوزیتی شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، اصفهان، ایران.
 • 1391-1384: سوپروایزر واحد بهره برداری کارخانه پلی اتیلن سنگین شرکت پتروشیمی جم، عسلویه، ایران.
 • 1391 تا کنون: رئیس پژوهشهای فنی، شرکت پتروشیمی جم، عسلویه، ایران.

مقالات:

 •  Thermal Stability of Polyethylene Grades in Presence of Phosphite Based Stabilizer Additives: Thermal Degradation and Rheological Behavior, k. Afzali, A. Keshavarzian, PPS 31, 7-11 June 2015, Jeju Island, Korea
 • Study of Type Effects and Changeability of Antioxidant Additives on Thermal Degradation of Polyethylene Grades, K. Afzali, A. Keshavarzian, R. Rashedi,  PPS30, Mumbai during 4th-7th of December 2013
 • SK Afzali, MH Beheshty and G Naderi, The Compounding of Phenolic – Nitrile Blends (The Role of Additives), Payam-e Bavar, Journal of Engineering, (in Persian), (16), summer 2000, 15-25
 • K Afzali, MH Beheshty and G Naderi, “Effect of Phenolic Resin on the Properties of Nitrile Elastomers”, The Proceedings of Fourth National Conference of Rubber, 20-21 Feb., 2001, 131-137
 • SK Afzali, MH Beheshty and G Naderi, “Effect of Phenolic Resin on the Thermal Behaviour of Nitrile Elastomer”, The proceedings of PPS-2001, October 22-24, 2001, Antalya, Turkey, P. 335
 • SK Afzali, MH Beheshty and G Naderi, “Effect of Additives Resin on the Properties of Nitrile Elastomers”, The Proceedings of Fifth National Conference of Rubber, 20-21 Feb., 2002, 136-143
 • SK Afzali, MH Beheshty and G Naderi, The Compounding of Phenolic Nitrile Blends: I- Effect of Phenolic Resin, Iranian Journal of Polymer Science and Technology (in Persian), 14, (5), 2002, 309-315
 • SK Afzali, MH Beheshty and G Naderi The Compounding of Phenolic Nitrile Blends: II- Effect of Nitrile Elastomer Type, Iranian Journal of Polymer Science and Technology (in Persian), 14, (5), 2002, 317-322
 • K Afzali, A Keshavarzian, R Rashedi, Effect of Change in Phosphite Antioxidant Additives on Degradation Behavior of Linear Low Density Polyethylene Film Grade, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014
 • K Afzali, A Keshavarzian, R Rashedi, Thermal Degradation Behavior of Polyethylene Grades in Presence of Phenolic and Phosphite-Based Antioxidant Additives Compound, 11th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 6-9 October 2014

اطلاعات تماس:

 • آدرس: بوشهر، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه، پتروشیمی جم
 • تلفن: 7323221-0773
 • دورنگار: 7323311-0773
 • کد پستی: 415-75391
 • ایمیل: k_afzali@jpcomplex.com

جناب اقای عبدالحنان سپاهی

عبدالحنان سپاهی

سمت کنونی:

 • رئیس پژوهشهای پلیمری

زمینه پژوهشی مورد علاقه:

 • پلی الفینها ( پلیمریزاسیون، ساختار مولکولی و..)

سوابق شغلی و آموزشی مرتبط:

 • 1381-1377: دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.
 • 1384-1381: دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • 1385-1384: کارشناس مطالعات امکان سنجی تولید محصولات پتروشیمی، شرکت نظم آفرین تدبیرگر صنعت، تهران، ایران.
 • 1386-1385: کارمند گروه مواد غیر فلزی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.
 • 1387- 1386: مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه، شرکت سه گانه، تهران، ایران.
 • 1392-1387: سرپرست نوبتکاری، کارخانه پلی اتیلن سبک خطی، پتروشیمی جم، عسلویه، ایران.
 • 1392 تا کنون: رئیس پژوهشهای پلیمری، شرکت پتروشیمی جم، عسلویه، ایران.

مقالات:

 • A.H. Sepahi and H. Moaddel, Preparation and characterization of Nafion/PBI blend membrane for polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC), The 7th International Iranian Seminar of Polymer Science and Technology (ISPST 2005), Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, September 2005
 • A. Sepahi, R. Rashedi, Rheological investigation of processing degradation and thermal aging of polyethylene, The 8th international chemical engineering congress and exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, February 2014
 • Abdolhannan Sepahi, Reza Rashedi, Effect of molecular structure on environmental stress crack resistance of polyethylene used in caps and closures, The 11th International Iranian Seminar of Polymer Science and Technology (ISPST 2014), Iran polymer and petrochemical institute, Tehran, Iran, October 2014

اطلاعات تماس:

 • آدرس: بوشهر، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه، پتروشیمی جم
 • تلفن: 7323221-0773
 • دورنگار: 7323311-0773
 • کد پستی: 415-75391
 • ایمیل: ha_sepahi@yahoo.com

جناب آقای سعید هوشمندمؤید

سعید هوشمندمؤید

سمت کنونی:

 • پژوهنده ارشد واحد پژوهش و توسعه

زمینه پژوهشی مورد علاقه:

 • خواص و کاربردهای پلی‌اتیلن

سوابق شغلی و آموزشی مرتبط:

 • 1383-1378 دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 • 1385-1383 دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 • 1388-1386 مسوول آزمایشگاه پلیمر دانشگاه تهران.
 • 1389-1388 شرکت در دوره پژوهشی شیمی پلیمر، انستیتو شیمی پلیمر، پراگ، جمهوری چک.
 • 1390- 1389 مسوول امور پژوهشی شرکت چاب و برچسب سروش.
 • 1390 تا کنون، پژوهنده ارشد واحد پژوهش و توسعه شرکت پتروشیمی جم

مقالات:

2 مقاله چاپ شده، 5 مقاله کنفرانس
 • Saeed Houshmand Moayed, Shohreh Fatemi, Saeed Pourmahdian, Synthesis of a latex with bimodal particle size distribution for coating applications using acrylic monomers, Progress in Organic Coatings, 60 (2007) 312–319.

اطلاعات تماس:

 • آدرس: بوشهر، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه، پتروشیمی جم
 • تلفن: 7323221-0773
 • دورنگار: 7323311-0773
 • کد پستی: 415-75391
 • ایمیل: sahoushmand@jpcomplex.com