پروانه ساخت محصولات پلیمری

پروانه ساخت محصولات پلیمری 15
پروانه ساخت محصولات پلیمری 14
پروانه ساخت محصولات پلیمری 13
پروانه ساخت محصولات پلیمری 12
پروانه ساخت محصولات پلیمری 11
پروانه ساخت محصولات پلیمری 10
پروانه ساخت محصولات پلیمری 9
پروانه ساخت محصولات پلیمری 8
پروانه ساخت محصولات پلیمری 7
پروانه ساخت محصولات پلیمری 6
پروانه ساخت محصولات پلیمری 5
پروانه ساخت محصولات پلیمری 4
پروانه ساخت محصولات پلیمری 3
پروانه ساخت محصولات پلیمری 2
پروانه ساخت محصولات پلیمری 1

گواهینامه ها

iso  1
iso  2
iso  3
iso  4
pipe
food
ایزوها 1
ISO 10015-1999
rich
گواهینامه رتبه 38
گواهینامه 33
گواهینامه تحقیق و توسعه
گواهینامه رتبه 39
گواهینامه رتبه 27
گواهی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران
گواهی تعهد به تعالی
گواهی نامه عملکرد مناسب در بخش های اصلی و جانبی در چهارمین جشنواره ملی بهره وری
گواهی نامه نامزدی
گواهینامه عضویت سطح زرین
KIWA  گواهینامه

تقدیرنامه ها

مقاله پژوهش
تقدیرنامه اظهارنامه95
جایزه تعالی 1394
تقدیرنامه تولید ملی - افتخار ملی سال 91
تقدیرنامه اولین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
تقدیرنامه برای تعالی 1390
تقدیرنامه برای تعالی 1391
تقدیرنامه برای تعالی 1392
تقدیرنامه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
تقدیرنامه تدوین اولین نظام نامه فرایندها و فعالیت های روابط عمومی