• اسلایدر هیات مدیره 1

هیات مدیره و مدیرعامل


خاموردی mirafzali رستمی عباس نژاد رضا امیری
مجید خاموردی
سید حسین میرافضلی
علی رستمی
خسرو عباس نژاد

رضا امیری

         
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین  مجید خاموردی  رئیس هیات مدیره  1396/03/23  غیرموظف 
شرکت گسترش تجارت پارس سبا سیدحسین میرافضلی مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره 1394/07/18 موظف
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا علی رستمی عضو هیات مدیره 1396/10/27 موظف
سرمایه گذاری سهام عدالت خسرو عباس نژاد عضو هیات مدیره 1397/11/1 غیرموظف
شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری عضو هیات مدیره 1397/02/25 غیرموظف