• اسلایدر هیات مدیره 1

هیات مدیره و مدیرعامل


خاموردی  
سید حسین میرافضلی
محمدرضا سعیدی
مجید خاموردی
خسرو عباس نژاد

رضا امیری

         
شرکت گسترش تجارت پارس سبا سید حسین میرافضلی رییس هیات مدیره 1398/01/20 موظف
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا محمدرضا سعیدی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره 1398/01/20 موظف
شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین مجید خاموردی عضو هیات مدیره 1396/03/23 موظف
سرمایه گذاری سهام عدالت خسرو عباس نژاد عضو هیات مدیره 1397/11/01 غیرموظف
شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری عضو هیات مدیره 1397/02/25 غیرموظف