پروانه ساخت محصولات پلیمری

پروانه های ساخت فرآورده 11

پروانه های ساخت فرآورده 10

پروانه های ساخت فرآورده 9

پروانه های ساخت فرآورده 8

پروانه های ساخت فرآورده 7

پروانه های ساخت فرآورده 6

پروانه های ساخت فرآورده 5

پروانه های ساخت فرآورده 4

پروانه های ساخت فرآورده 3

پروانه های ساخت فرآورده 2

پروانه های ساخت فرآورده 1

پروانه های ساخت فرآورده 12

گواهینامه ها

گواهینامه تحقیق و توسعه

گواهینامه 33

food

rich

pipe

ایزوها 7

ایزوها 6

ایزوها 5

ایزوها 4

ایزوها 3

ایزوها 2

ایزوها 1

گواهینامه رتبه 38

گواهینامه رتبه 27

گواهینامه رتبه 39

گواهی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

iso 9001:2008

ISO 10015-1999

گواهی تعهد به تعالی

گواهی نامه عملکرد مناسب در بخش های اصلی و جانبی در چهارمین جشنواره ملی بهره وری

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه اظهارنامه95

جایزه تعالی 1394

تقدیرنامه تولید ملی - افتخار ملی سال 91

تقدیرنامه اولین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

تقدیرنامه برای تعالی 1390

تقدیرنامه برای تعالی 1391

تقدیرنامه برای تعالی 1392

تقدیرنامه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

تقدیرنامه تدوین اولین نظام نامه فرایندها و فعالیت های روابط عمومی