• اسلایدر دستاوردها

پروانه ساخت محصولات پلیمری

پروانه های ساخت فرآورده 11
پروانه های ساخت فرآورده 10
پروانه های ساخت فرآورده 9
پروانه های ساخت فرآورده 8
پروانه های ساخت فرآورده 7
پروانه های ساخت فرآورده 6
پروانه های ساخت فرآورده 5
پروانه های ساخت فرآورده 4
پروانه های ساخت فرآورده 3
پروانه های ساخت فرآورده 2
پروانه های ساخت فرآورده 1
پروانه های ساخت فرآورده 12

گواهینامه ها

iso  1
iso  2
iso  4
iso  3
food
pipe
ISO 10015-1999
ایزوها 1
rich
گواهینامه رتبه 38
گواهینامه 33
گواهینامه تحقیق و توسعه
گواهینامه رتبه 39
گواهینامه رتبه 27
گواهی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران
گواهی تعهد به تعالی
گواهی نامه عملکرد مناسب در بخش های اصلی و جانبی در چهارمین جشنواره ملی بهره وری
گواهی نامه نامزدی
گواهینامه عضویت سطح زرین

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه اظهارنامه95
جایزه تعالی 1394
تقدیرنامه تولید ملی - افتخار ملی سال 91
تقدیرنامه اولین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
تقدیرنامه برای تعالی 1390
تقدیرنامه برای تعالی 1391
تقدیرنامه برای تعالی 1392
تقدیرنامه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
تقدیرنامه تدوین اولین نظام نامه فرایندها و فعالیت های روابط عمومی