هیات مدیره و مدیرعامل


علیرضا برادران mirafzali بهروز خالق ویردی رحیمیان1 محمدرضاییی
علیرضا برادران
سید حسین میرافضلی
بهروز خالق ویردی
مرتضی رحیمیان سرای

محمد مهدی محمد رضایی

         
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری علیرضا برادران رییس هیات مدیره 1394/06/21 غیرموظف
شرکت گسترش تجارت پارس سبا سیدحسین میرافضلی مدیرعامل و عضو هیات مدیره 1394/07/18 موظف
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بهروز خالق ویردی نایب رئیس هیات مدیره 1387/03/04 غیرموظف
سرمایه گذاری سهام عدالت مرتضی رحیمیان سرای عضو هیات مدیره 1395/05/24 غیرموظف
صندوق بازنشستگی کشوری محمد مهدی محمد رضایی عضو هیات مدیره 1394/8/17 موظف