• اسلایدر هیات مدیره

هیات مدیره و مدیرعامل


خاموردی mirafzali رستمی سعید باغبانی محمدرضاییی
مجید خاموردی
سید حسین میرافضلی
علی رستمی
سعید باغبانی

محمد مهدی محمد رضایی

         
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین  مجید خاموردی  رئیس هیات مدیره  1396/03/23  غیرموظف 
شرکت گسترش تجارت پارس سبا سیدحسین میرافضلی مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره 1394/07/18 موظف
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری علی رستمی عضو هیات مدیره 1396/10/27 موظف
سرمایه گذاری سهام عدالت سعید باغبانی عضو هیات مدیره 1396/06/21 غیرموظف
صندوق بازنشستگی کشوری محمد مهدی محمد رضایی عضو هیات مدیره 1394/8/17 موظف