هیات مدیره و مدیرعامل


همت mirafzali خاموردی سعید باغبانی محمدرضاییی
علی همت
سید حسین میرافضلی
مجید خاموردی
سعید باغبانی

محمد مهدی محمد رضایی

         
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری علی همت رییس هیات مدیره 1396/01/29 غیرموظف
شرکت گسترش تجارت پارس سبا سیدحسین میرافضلی مدیرعامل و عضو هیات مدیره 1394/07/18 موظف
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین مجید خاموردی نایب رئیس هیات مدیره 1396/03/23 غیرموظف
سرمایه گذاری سهام عدالت سعید باغبانی عضو هیات مدیره 1396/06/21 غیرموظف
صندوق بازنشستگی کشوری محمد مهدی محمد رضایی عضو هیات مدیره 1394/8/17 موظف