طرح های توسعه ای

در راستای ماموریت و اهداف کلان شرکت پتروشیمیجم و حرکت به سمت طرحهای توسعهای با هدف دستیابی به موقعیتهای برتر استراتژیک، تکمیل زنجیره تولید از طریق تولید دانش بنیان محصولات با ارزش افزوده بالاتر و همچنین افزایش ظرفیت واحدهای موجود و نهایتاً بررسی امکان اخذ وام ارزی منطبق با دستورالعملهای بین المللی به عنوان مسئولیت اصلی واحد مهندسی و طرحهای این مجموعه قرار داده شده است که در جهت نیل به این مهم انجام مطالعات امکان سنجی برخی از طرحهای توسعهای کلان در حال انجام میباشد. لذا با توجه به امکانات و توانایی مالی سهامداران شرکت ضروری است در نهایت تصمیمات مقتضی در خصوص اجرا و تامین منابع مالی یک یا چندین طرح امکان سنجی شده توسط هیات مدیره و سهامداران اخذ گردد.

واحد PDH/PP

با توجه به مزیت دسترسی به منابع عظیم خوراک پروپان در منطقه پارسجنوبی، و روند حرکت واحدهای الفینی به سمت Crackerهای گازی و پیش بینی افزایش تقاضا برای محصول پروپیلن در عرصه جهانی، مطالعات اولیه و بررسی امکانسنجی تاسیس یک واحد تولید پروپیلن با استفاده از تکنولوژی دی هیدروژناسیون پروپان (PDH) و همچنین واحد تولید پلی پروپیلن در پایین دست واحد PDH بعنوان یکی از طرحهای مهم در نیل به هدف تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خام فروشی در برنامه مطالعاتی واحد مهندسی و طرحهای شرکت پتروشیمی جم قرار گرفته است و به همین منظور گزارش فنی و اقتصادی توسط یک شرکت بینالمللی تهیه شده و مکاتبات و مذاکرات جهت کسب مجوزهای خوراک، زمین و تهیه تکنولوژی و تامین منابع مالی صورت پذیرفته است .

واحد َAcrylonitrile

آکریلونیتریل (ACN) به عنوان یکی از مواد اولیه تولید رزینهای ABS، الیاف آکریلیک و ... نقش مهمی را در صنایع تولید الیاف مصنوعی و شیمیائی بر عهده دارد. با توجه به اینکه ماده اولیه جهت تولید آکریلونیتریل پروپیلن میباشد و بازار مصرف مناسبی داشته و اینکه تولید این ماده در ایران تاکنون محقق نگردیده است، این واحد به عنوان یکی از طرحهای مهم در نیل به هدف تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خام فروشی و همچنین بعنوان یکی از خوراکهای واحد ABS موجود در پتروشیمی جم در برنامه مطالعاتی واحد مهندسی و طرحهای شرکت پتروشیمی جم قرار گرفته و کلیه موافقتهای اولیه از شرکتهای صاحب تکنولوژی اخذ شده است.

واحدEthan Recovery 

اتان بعنوان یکی از خوراکهای  بسیار مهم و استراتژیک واحدهای الفینی میباشد و تولید آن علاوه بر تضمین خوراک، نقش مهمی در رونق و توسعه اقتصادی و همچنین اشتغالزایی خواهد داشت .لذا سرمایهگذاری و مشارکت در طرح واحد اتانریکاوری موجود علاوه بر ایجاد ارزش افزوده تولید اتیلن، تامین دائمی خوراک شرکت پتروشیمی جم را به همراه خواهد داشت و یکی از اهداف استراتژیک شرکت پتروشیمی جم بوده و میباشد

واحد Iso Butylene , Methathesis, MTBE 

در نیل به هدف ایجاد ارزش افزوده محصولات پتروشیمیجم، رافینت برگشتی از واحد استخراج بوتادین (BD) به عنوان یکی از پتانسیلها در جهت تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر از جمله طرحهای فوق الذکر به عنوان پروژههای توسعهای با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی و بازارهای تولید و مصرف این ماده در حال بررسی و انجام مطالعات امکان سنجی میباشند تا در نهایت با درنظر گرفتن موارد زیست محیطی و چگونگی بازارهای موجود و همچنین اقتصادی بودن طرح و در دسترس بودن تکنولوژی، یکی از طرحها فوق بعنوان پروژه نهایی و اجرا گردد.

واحد C2-Recovery

اتان خوراک بسیار مهم و استراتژیک واحدهای الفین میباشد و تولید آن علاوه بر تضمین خوراک، نقش مهمی در رونق و توسعه اقتصادی و همچنین اشتغال زایی خواهد داشت. لذا سرمایه گذاری و مشارکت در طرح واحد اتان ریکاوری موجود، علاوه بر ارزش افزوده تولید C2+ تامین دائمی خوراک شرکت پتروشیمی جم را به همراه خواهد داشت و یکی از تصمیمات استراتژیک شرکت پتروشیمی جم می باشد. 

پروژه Compounding

با توجه به اینکه پتروشیمی جم یکی از بزرگترین تولید کنندههای محصولات پلی الفینها میباشد و تولید محصولات پلیمر ABS نیز به زودی بخشی از سبد محصولات این شرکت خواهد بود این امر ضروریست که پروژه های کامپوندینگ پلیمرهای تولیدی در راستای ایجاد ارزش افزوده و همچنین تامین نیازهای داخلی نیز در سبد پروژههای این شرکت قرار گیرد که گزارشات بررسی بازار و همچنین مذاکرات اولیه با شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در این خصوص نیز در حال انجام میباشد.

 

طرحهای بهبود سازی و افزایش ظرفیت واحدهای موجود پتروشیمی جم 

طرحهای افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی موجود با هزینه تولید پایین تر محصولات در مقایسه با واحد های جدید میتواند یکی از اهداف اصلی هر واحد تولیدی باشد. با توجه به اینکه این طرحها به منزله اضافه کردن یک خط تولید جدید و موازی نمیباشد و صرفاً شامل هزینه های ترکیبی شامل هزینه تجهیزات جدید و اصلاح و ارتقاء تعدادی از تجهیزات موجود در کنار تجهیزات فعلی میباشد لذا اجرای طرحهای افزایش ظرفیت و بهینه سازی منجر به افزایش تولید با صرفه جویی در هزینه خواهد شد. لذا ضمن انجام مذاکرات اولیه با صاحبان تکنولوژی واحد های موجود و همچنین با سایر شرکتهای توانمند و با تجربه در این خصوص؛ پیشنهادات اولیه جهت تهیه گزارش توجیهی و مشخص شدن شرح کار صورت گرفته است.