طرح های توسعه ای

در راستای ماموریت و اهداف کلان شرکت پتروشیمی جم و حرکت به سمت طرحهای توسعهای با هدف دستیابی به موقعیتهای برتر استراتژیک، تکمیل زنجیره تولید از طریق تولید دانش بنیان محصولات با ارزش افزوده بالاتر و همچنین افزایش ظرفیت واحدهای موجود و نهایتا بررسی امکان اخذ وام ارزی منطبق با دستورالعملهای بینالمللی بهعنوان مسئولیت اصلی واحد مهندسی و طرحهای این مجموعه قرار داده شده است که در جهت نیل به این مهم انجام مطالعات امکانسنجی برخی از طرحهای توسعهای کلان در حال انجام میباشد. لذا با توجه به امکانات و توانایی مالی سهامداران شرکت ضروری است در نهایت تصمیمات مقتضی در خصوص اجرا و تامین منابع مالی یک یا چندین طرح امکانسنجی شده توسط هیات مدیره و سهامداران اخذ گردد. 

واحد PDH/PP

با توجه به مزیت دسترسی به منابع عظیم خوراک پروپان در منطقه پارس جنوبی، روند حرکت واحدهای الفینی به سمت Cracker های گازی و پیشبینی افزایش تقاضا برای محصول پروپیلن در عرصه جهانی، بررسی امکانسنجی تاسیس واحد پروپیلن با استفاده از تکنولوژی دی هیدرژناسیون پروپان  (PDH) و همچنین واحد پلیپروپیلن در پایین دست، این واحد بهعنوان یکی از طرحهای مهم در نیل به هدف تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خامفروشی در برنامه مطالعاتی واحد مهندسی و طرحهای شرکت پتروشیمی جم قرار گرفته است و به همین منظور گزارش فنی و اقتصادی آماده تهیه شد و مکاتبات اولیه جهت کسب مجوزهای خوراک، زمین و تامین منابع مالی صورت پذیرفته است.

واحد HDPE 

با توجه به اتیلن مازاد تولیدی واحد الفین و در راستای تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده تولیدات مجتمع پتروشیمی جم، احداث واحد HDPE منطبق با نیاز بازارهای داخل و خارجی بهعنوان یکی از پروژههای توسعهای پتروشیمی جم در حال بررسی است و گزارش مطالعات امکانسنجی(FS) آن تهیه شده است. 

واحد آکریلونیتریل(ACN)

آکریلونیتریل به عنوان یکی از مواد اولیه تولید رزینهای ABS ،الیاف آکریلیک و... نقش مهمی را در صنایع تولید الیاف مصنوعی و شیمیایی برعهده دارد.با توجه به اینکه ماده اولیه جهت تولید آکریلونیتریل پروپیلن میباشد و بازار مصرف مناسبی داشته و اینکه تاکنون تولید آکریلونیتریل در ایران محقق نگردیده است، این واحد به عنوان یکی از طرحهای مهم در نیل به هدف تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و جلوگیری از خام فروشی در برنامه مطالعاتی واحد مهندسی و طرح های شرکت پتروشیمی جم قرار گرفته و کلیه موافقت های اولیه از شرکتهای صاحب تکنولوژی اخذ شده است.

واحد New Olefin

 با توجه به بررسیهای انجام شده، میزان کل ظرفیت اسمی اتان شامل کلیه واحدهای در سرویس، در حال راه اندازی و ساخت اتان ریکاوری، در مجموع 13.6 میلیون تن در سال میباشد که در مقایسه با ظرفیت اسمی کلیه مصرفکنندگان منطقه عسلویه به مقدار حدودی 1.3 میلیون تن در سال مازاد میبود. لذا با توجه به لیست طرحهای توسعهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تجارب مدیریتی، فنی و بازرگانی شرکت پتروشیمی جم در تولید الفینها و در جهت  استفاده بهینه از سرمایه و ایجاد ارزش افزوده، طرح احداث الفین 2 مطرح گردید که در این راستا مطالعه امکان سنجی اقتصادی، مالی و فنی یک واحد الفین به ظرفیت یک میلیون تن در سال با خوراک اتان و بوتان در حال بررسی بوده و به موازات آن اقدامات لازم در رابطه با اخذ مجوزهای مربوطه در حال انجام می باشد.

واحد C2-Recovery

اتان خوراک بسیار مهم و استراتژیک واحدهای الفین میباشد و تولید آن علاوه بر تضمین خوراک، نقش مهمی در رونق و توسعه اقتصادی و همچنین اشتغال زایی خواهد داشت. لذا سرمایه گذاری و مشارکت در طرح واحد اتان ریکاوری موجود، علاوه بر ارزش افزوده تولید C2+ تامین دائمی خوراک شرکت پتروشيمی جم را به همراه خواهد داشت و یکی از تصمیمات استراتژیک شرکت پتروشیمی جم می باشد. 

واحد MTBE 

در نیل به هدف ایجاد ارزش افزوده محصولات پتروشیمی جم، رافینیت برگشتی از واحد BD به عنوان یکی از پتانسیل ها در جهت تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر از جمله طرح MTBE به عنوان یکی از پروژههای توسعه ای با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی و بازارهای تولید و مصرف این ماده در حال مطالعات امکان سنجی می باشد. 

 

طرحهای Expansion

به منظور طرح افزایش ظرفیت الفین، واحد بوتادین و واحدهای پلیمری، به موازات مکاتباتی با صاحبان تکنولوژی و شرکتهای مهندسی بین المللی در حال انجام است.