چشم انداز. ماموریت. اهداف. ارزش ها

چشم انداز
پتروشیمی جم، شرکتی ارزش آفرین و متعهد به سودآوری در چارچوب ارزشهای انسانی و توجه به محیط زیست است. این شرکت با رقابت شایسته در عرصه صنعت پتروشیمی جهان مصمم است تا الگوی سرآمد و متعالی در این صنعت باشد.
ماموریت
شرکت پتروشیمی جم به عنوان بنگاهی بازار محور، پیشرو در صنعت پتروشیمی و تامینکننده محصـولات متنــوع در زنجیره الفین ها، به دنبال کسب ارزش حداکثری از طریق توسعه زنجیره ارزش و افزایش مزیتهای رقابتی و پایدار درسطح بینالمللی است. این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین مجتمعهای الفین ایران و جهان با بهرهگیری از مزایا و موقعیت منحصر بفرد ایران و بهرهمندی از سرمایه انسانی ارزشمند، خود را نسبت به تامین انتظارات ذینفعان، تولید پایدار و ایمن، پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و بهبود محیطزیست، متعهد میداند.
اهداف کلان

 

  1. سرمایه گذاری در حوزههای دارای مزیت رقابتی با محوریت توسعه زنجیرهی ارزش شرکت.
  2.         افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی.
  3.         ایجاد تنوع سبد محصولات از طریق تولید گریدهای جدید متناسب با نیاز مشتریان.
  4.         افزایش چابکی و ارتقای بهرهوری شرکت.
  5.         ارائه خدمات بهینه به مشتریان و همهی ذینفعان.
ارزشها

حفاظت و مراقبت از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان و توجه ویژه به صیانت از محیطزیست.

قانونگرایی، اجرای قوانین ملی و بینالمللی مرتبط با ماموریت و عملکرد شرکت، در جم یک ارزش زیربنایی است.

توجه متوازن به اهداف سازمان و اهداف کارکنان در جهت ایجاد تعادل بین کار و خانواده.

بهبود مستمر سازمان در همه ابعاد بر پایه الگوهای تعالی سازمانی. 

معتقدیم مشتریان ما، سرمایههای ارجمند شرکت هستند و میکوشیم وفاداری مشتریان خود را افزایش دهیم.

ارتقای بهرهوری چه در سرمایه و چه در نیروی انسانی جزو عناصر ذاتی کسب و کار در پتروشیمی جم میباشد.

همکاران ما امانتداری، حفظ منابع و منافع شرکت را وظیفه خود میدانند.

بهبود و تضمین کیفیت فرآیندها و محصولات در چهارچوپ مشتری مداری، همواره ارزشمند شمرده میشود.

ما به توسعه فرهنگ یادگیری، نوآوری و خلاقیت، بهبود مستمر، کار گروهی و مشارکت جمعی، اعتقاد داریم.