چشم انداز. ماموریت. اهداف. ارزش ها

چشم انداز
تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده الفین و زنجیره ارزش آن در ایران تا سال 1400
ماموریت
پتروشیمی جم، تولید کننده الفین و زنجیره ارزش آن با تکیه بر شایستگی های خود به دنبال ارزش آفرینی برای ذینفعان و بهبود کیفیت زندگی انسان ها در عرصه جهانی است.
اهداف

 

  1. توسعه و تکمیل زنجیره ارزش تولید مواد پایه الفین.
  2. افزایش انعطاف پذیری و ایجاد تنوع در تولید محصولات متناسب با نیازهای بازار.
  3. توسعه روابط راهبردی و مشارکت با شرکت ها در جهت ارزش آفرینی بیشتر برای شرکت.
  4. بهبود مستمر ساختارها، سیستمها، فرآیندها و رویههای مدیریتی به منظور افزایش بهره وری شرکت.
  5. طراحی و عملیاتی کردن سیستمهای یکپارچه اطلاعات مدیریت و مدیریت دانش.
  6. بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری بین المللی به منظور یادگیری و تعالی سازمانی.
  7. ارزش آفرینی فزاینده برای مشتریان و تقویت مزیتهای رقابتی در سطح بین الملل.
  8. نهادینه کردن و بهبود مستمر روابط با مشتریان و سایر ذینفعان.
  9. تقویت مستمر ارزشهای اخلاقی و توجه فزاینده به مسوولیتهای اجتماعی.
  10. جذب، حفظ، توسعه و بهره گیری از سرمایه های انسانی متناسب با الزامات راهبردی شرکت.  
ارزشها

1- برتری طلبی و تعالی جویی

2- احترام به کرامت انسانی

3- دانش محوری

4-مسئولیت پذیری در قبال ذینفعان