چشم انداز. ماموریت. اهداف. ارزش ها

 چشم انداز

 در راستای تبدیل شدن به بزرگترین بنگاه اقتصادی در صنعت پتروشیمی ایران، پتروشیمی جم در نظر دارد تا سال 1400 ظرفیت تولید محصولات خود را در مقایسه با ظرفیت موجود در سال 1395 به دو برابر افزایش دهد.                                                                                                                                                                            

                                                                                                          ماموریت                                                                                                             
شرکت پتروشیمی جم به عنوان بنگاهی اقتصادی و بازار محور در صنعت پتروشیمی و پیشرو در تأمین محصولات متنوع در زنجیره الفینها به دنبال کسب ارزش حداکثری از طریق توسعه و گسترش زنجیره ارزش و افزایش مزیتهای رقابتی و پایدار در سطح بینالمللی است. این شرکت با دارا بودن یکی از بزرگترین مجتمعهای الفین و بهرهگیری از مزایا و موقعیت منحصر بفرد ایران و بهرهمندی از سرمایه انسانی ارزشمند، خود را نسبت به تأمین انتظارات ذینفعان، تولید پایدار و ایمن، پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و بهبود و محیطزیست، متعهد میداند.
اهداف
  1. افزایش تولید از طریق ارتقای بهرهوری و بهبود سیستمها.
  2. اجرای پروژههای توسعهای در جهت تکمیل زنجیره ارزش محصولات پلیمری. 
  3. ارتقای کیفیت و تکمیل سبد محصول و نوآوری متناسب با نیازهای بازار به منظور افزایش سودآوری.

                                                                                                            ارزشها                                                                                                        

      1.حفاظت و مراقبت از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان از جمله ارزشهای بنیادی شرکت است.

     2. قانونگرایی، اجرای قوانین ملی و بینالمللی مرتبط با مأموریت شرکت نیز ارزش بنیادی دیگر شرکت است.

     3. همسوسازی و هماهنگی میان اهداف شرکت و اهداف شخصی کارکنان در ایجاد تعادل بین کار و زندگی و تأمین رضایتمندی کارکنان و خانوادههای آنان، ارزش به شمار میرود.

     4. تعالی جویی مستمر در تمام ابعاد شرکت و ارتقای منزلت و کیفیت محصولات شرکت و کسب رضایت مشتریان و توجه به کرامت انسانی همواره در پتروشیمی جم ارزشمند              تلقی میگردد.

    5. بهره وری سرمایه و نیروی انسانی و حفظ سرمایههای مادی و معنوی شرکت از جمله ارزشهای شرکت محسوب میگردد.

    6. توسعه فرهنگ یادگیری، نوآوری، خلاقیت، بهبود مستمر، کارگروهی و مشارکت جمعی، دانشمحوری، مسئولیتپذیری و مشتریمداری از ارزشهای بنیادی شرکت پتروشیمی جم             میباشد.