واحد بوتن 1

شرح مختصری از فرایند و نمودار تولید:

تولید بوتن-1 بر اساس دیمریزاسیون دو مولکول اتیلن در فاز مایع صورت می گیرد. این واکنش که در حضور کاتالیست LC و کوکاتالیست TEA در دو سری مجموعه راکتور که به طور موازی در حالت بهره برداری قرار می گیرند انجام می شود. این واکنش گرمازا بوده و گرمای واکنش از طریق لوپ های گردشی به وسیله آب چیلد (تهیه شده توسط سیستم تبرید پروپیلنی) دفع می گردد.

واحد بوتن-1

جریان حاوی بوتن-1 و +C6 از کف راکتور گرفته می شود و پس از تزریق آمین (عامل متوقف کننده واکنش) به قسمت تبخیر ارسال می گردد. پس از جداسازی ترکیبات سبک تر در فلش درام و سپس جداسازی کاتالیست ها و آمین مصرف شده در تبخیر کننده لایه نازک (TFE) جریان فاز بخار حاصل از این مجموعه شامل بوتن-1 ،+C6 و اتیلن واکنش نداده به بخش تقطیر ارسال می گردد. در این قسمت که شامل دو برج است، جریان بالای برج اول، اتیلن واکنش نداده است که به عنوان جریان برگشتی به راکتورها بازگردانده می شود؛ و جریان پایین آن به برج دوم ارسال و در آنجا بوتن-1 به عنوان محصول بالای برج و +C6 به عنوان محصول پایین برج جداسازی می گردد.

کاربرد:

  • کومونومر در تولید پلی اتیلن POLYBUTENE-1
  • پلی بوتن-1 / والر آلدئید VALERALDEHYDE-1
  • بوتن اکسید BUTENE OXIDE
بوتن 1

جهت مشاهده جزئیات بیشتر کتابچه محصولات واحد بوتن-1 را مطالعه نمایید .

محصولات بوتن 1