عرضه هفتگی محصولات پتروشیمی جم در بورس کالا ایران

هفته پنجاهم (95/12/23)

ردیف نام محصول مقدار عرضه (تن) محل بارگیری نحوه بارگیری
1EX53003درب کارخانه پالت چوبی 
2 BL33003  درب کارخانهپالت چوبی 
 3 525183003 درب کارخانه پالت چوبی 
4LL22501AA 506 درب کارخانه پالت پلاستیکی 
5 LL22501KJ220 درب کارخانه پالت پلاستیکی