عرضه هفتگی محصولات پتروشیمی جم در بورس کالا ایران

هفته چهل و دوم(95/10/27)

ردیف نام محصول مقدار عرضه (تن) محل بارگیری نحوه بارگیری
1CC52502594درب کارخانه  پالت چوبی 
2BL3
506 درب کارخانهپالت چوبی 
3LL22501KJ1012 درب کارخانهپالت چوبی 
4LL22501AA1012درب کارخانهپالت چوبی 
CC52502/SU-Off1198درب کارخانه پالت چوبی 
6EX51012درب کارخانهپالت چوبی 
LL22502AA/Off2 220درب کارخانه پالت چوبی 
LL22501KJ/Off1  594درب کارخانه پالت چوبی