عرضه هفتگی محصولات پتروشیمی جم در بورس کالا ایران

هفته سی و ششم(95/09/16)

ردیف نام محصول مقدار عرضه (تن) محل بارگیری نحوه بارگیری
1CC52502803درب کارخانه  پالت چوبی 
2BL3
1012 درب کارخانهپالت چوبی 
3HD525182002 درب کارخانهپالت چوبی 
4EX5506درب کارخانهپالت چوبی 
 60507UV506درب کارخانه پالت چوبی