عرضه هفتگی محصولات پتروشیمی جم در بورس کالا ایران

هفته سی ام(95/08/03)

ردیف نام محصول مقدار عرضه (تن) محل بارگیری نحوه بارگیری
1CC52502-Off1132درب کارخانهپالت چوبی 
2CC52502506درب کارخانه  پالت چوبی 
3CC52502SU-Off1275 درب کارخانهپالت چوبی 
4HD52518506 درب کارخانهپالت چوبی 
BL3 1012درب کارخانه پالت چوبی