مناقصه و مزایده

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین Sheet Gasket KILINGER Graphite توام با ارزیابی کیفی
96JPC40 مناقصه
آگهی فراخوان عمومی مناقصه انعقاد قرارداد ساخت، تأمین و تحویل پالت پلاستیکی رنگی یک تکه مجتمع پتروشیمی‌جم
96JPC39 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین Saab Rosemount Radar Tank Gauge توام با ارزیابی کیفی
96JPC38 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین Atmer 163 توام با ارزیابی کیفی
96JPC37 مناقصه
آگهی مناقصه و فراخوان عمومی انتخاب "متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی"
96-30 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی با موضوع تامین Video Borescope مجتمع پتروشیمی‌جم
96JPC35 مناقصه
آگهی فراخوان عمومی انتخاب "متصدی حمل و نقل کانتینری (دریایی) محصولات صادراتی"
96-30 مناقصه
آگهی تأمین کیسه سه لایه /FFS(به صورت کارمزدی) مجتمع پتروشیمی‌جم
96JPC32 مناقصه
آگهی مناقصه انتخاب مشاور "پروژه عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه‌های مجتمع پتروشیمی جم
96-20 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت خرید لباس پرسنلی پتروشیمی جم
96JPC31 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت خرید کاپشن پرسنلی مردانه پتروشیمی جم
96JPC30 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت خرید لباس کار دو تیکه مجتمع پتروشیمی جم
96JPC29 مناقصه
برگزاری مناقصه جهت انتخاب مشاور پروژه عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه‌های مجتمع پتروشیمی جم
96-20 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین CPC Processing AID 09-001/PE VITON مجتمع پتروشیمی جم
96JPC28 مناقصه
آگهی فراخوان عمومی مناقصه انتخاب پیمانکار "حمل بین المللی زمینی محصولات صادراتی"
96-29 مناقصه
آگهی انتخاب پیمانکار "پروژه طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج 200 تنی تولید آب DM پتروشیمی جم
96-26 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین SILICON OIL مجتمع پتروشیمی جم
96JPC27 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین دستگاه IR Camera مجتمع پتروشیمی جم
96JPC26 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت طراحی، تهیه، ساخت، انجام آزمایش های کارخانه ای، بسته بندی مناسب(مطابق مستندات فنی)، حمل و تحویل پکینگ(پرکننده های تاور) مجتمع پتروشیمی‌جم
96JPC25 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت انعقاد قرارداد خرید فیلم شرینگ مجتمع پتروشیمی جم
96JPC24 مناقصه