مناقصه و مزایده

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت تأمین COD آنالایزر مجتمع پتروشیمی‌جم
JPC956054 ۲۷ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی فراخوان عمومی مناقصه تامین Vortex Smart Flow meter مورد نیاز مجتمع
JPC-973385 ۲۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی مزایده عمومی فروش پودر های پلی اتیلن، محصولات نامنطبق ضایعاتی و وکس شرکت پتروشیمی جم
980401 مزایده
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین UPS AND ACCESSORIES مورد نیاز مجتمع پتروشیمی جم
JPC-974093 ۱۹ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای مناقصه تأمین PARTS FOR "PALL" SOUR WATER COALESCER
98-PJS-960495 ۲۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی تامین 43،000 کیلوگرم MEP 191 (Arsin Removal) مطابق با مشخصات فنی و استاندارد
JPC-952356 ۲۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی تامین 13،500 کیلوگرم کانالیست LD 265
JPC-972657 ۲۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش پودر های پلی اتیلن شرکت پتروشیمی جم
980301 مزایده
آگهی مناقصه عمومی تامین فیلم استرچ هود مطابق با مشخصات فنی و استاندارد بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه
JPC 973540 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین ELECTRICAL ACCESSORIES توام با ارزیابی کیفی
JPC-972009 ۷ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی تامین Vortex Smart Flow metrمطابق با مشخصات فنی و استاندارد
JPC-973777 ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین GRONDING AND BOLT توام با ارزیابی کیفی
JPC-971749 ۷ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی تامین سنسور گازسنج
JPC - 972523 ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت تامین دستگاه COD آنالایزر
PJS956054 ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
آگهی فراخوان عمومی تامین مواد شیمیایی آزمایشگاهی
PJS-971864 ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ فراخوان
آگهی فراخوان عمومی درخواست خرید مواد آزمایشگاهی
PJS-972045 ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ فراخوان
آگهی فراخوان عمومی درخواست شماره : PJS-961239 تامین مواد شیمیایی آزمایشگاه
PJS-961239 ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ فراخوان
آگهی فراخوان عمومی تامین مواد شیمیایی آزمایشگاهی
PJS-962268 ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ فراخوان
آگهی فراخوان عمومی تامین مواد شیمیایی آزمایشگاهی
PJS-952529 ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ فراخوان
آگهی فراخوان عمومی خریدقطعات یدکی مربوط به آسانسور
PJS-971062 ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ فراخوان