مناقصه و مزایده

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
آگهی تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت انعقاد قرارداد ساخت و تحویل اقلام بسته بندی مجتمع پتروشیمی‌جم
97-12 ,97-13 ۱۴ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت انعقاد قرارداد ساخت و تحویل پالت پلاستیکی رنگی یک تکه مجتمع پتروشیمی‌جم
97-11 ۷ دی ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی ارزیابی صلاحیت پیمانکاران جهت مناقصه انتخاب پیمانکار طراحی, تامین و نصب و راه اندازی سیستم های تکمیلی اعلان و اطفاء حریق مجتمع پتروشیمی جم به صورت EPC
  ۲۸ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت انعقاد قرارداد ساخت و تحویل اقلام بسته بندی مجتمع پتروشیمی‌جم
97-12 , 97-13 ۲۷ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت انعقاد قرارداد ساخت و تحویل پالت پلاستیکی رنگی یک تکه مجتمع پتروشیمی‌جم
97-11 ۲۶ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی جهت عملیات تمیزکاری ،تست و تعمیرات احتمالی مبدل های حرارتی مجتمع پتروشیمی جم
97JPC-F-1 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت هودهای آزمایشگاهی مجتمع پتروشیمی جم
97JPC10 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی جهت تأمین ABB Electro-Pneumatic Positioner
97JPC11 مناقصه
آگهی مزایده فروش پودر درجه یک واحد HD ( پودر ONگرید crp100 )
970501 مزایده
آگهی تجدید ارزیابی صلاحیت پیمانکاران
  ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی جهت هودهای آزمایشگاهی مجتمع پتروشیمی جم
97JPC10 مناقصه
آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش پودر درجه یک واحد HD ( پودر ONگرید EX5 ) و اقلام ضایعات پلیمری پتروشیمی جم توسط شرکت توسعه انرژی پادکیش
970402 , 970403 مزایده
آگهی ارزیابی صلاحیت پیمانکاران جهت مناقصه محدود خدمات راهبری رستوران مرکزی مجتمع پتروشیمی جم
  فراخوان
آگهی مزایده فروش پودر درجه یک واحد HD (پودر ON گرید BL3)
970302 مزایده
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین دستگاه IR Camera مجتمع پتروشیمی جم
97JPC09 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین نرمال هگزان مورد نیاز مجتمع پتروشیمی جم توام با ارزیابی کیفی
97JPC08 مناقصه
برگزاری مناقصه عمومی تأمین لوازم آزمایشگاهی (HAEBERLE LABORATORIES DEVICES) مورد نیاز مجتمع پتروشیمی جم
97JPC06 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین LINDE P/F Laden Container Handler مورد نیاز مجتمع پتروشیمی جم توام با ارزیابی کیفی
97JPC05 مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین P/F Linde Reach Stackers مورد نیاز مجتمع پتروشیمی جم
97JPC04 مناقصه
آگهی فراخوان عمومی درخواست شماره :962534 - PJS خرید یک SUPERMICRO SERVER
PJS-962534 فراخوان