آگهی مزایده عمومی

مزایده

971201

پتروشیمی جم

شرکت توسعه انرژی پادکیش(تاپکو)

آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش محصولات منطبق و نامنطبق ضایعاتی پلیمری شرکت پتروشیمی جم

شرکت توسعه انرژی پادکیش (تاپکو) در نظر دارد به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جم محصولات منطبق و نامنطبق ضایعاتی پلیمری آن مجتمع را با توجه به شرایط مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

-         شماره مزایده:  971201

-       نوع محصول مورد مزایده : محصولات منطبق و نامنطبق ضایعاتی پلیمری

-       دستگاه نظارت و برگزارکننده : شرکت توسعه انرژی پاد کیش(تاپکو) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جم

-       مبلغ تضمین شرکت در مزایده : معادل 5 درصد قیمت پایه به ازای هر ردیف

-       سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مندرج می باشد.

-       شرکت توسعه انرژی پاد کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

-       دریافت اسناد: جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال ( معادل پنجاه هزار تومان ) (غیر قابل استرداد) به شماره حساب 5192400945 بانک ملت به نام توسعه انرژی پاد کیش به نشانی مزایده گذارمراجعه نماید.

-       متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار آگهی  تا ساعت 17:00 روز پنجشنبه  مورخ 1397/12/16، به نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر خیابان توانیر- خیابان خیابان نظامی گنجوی- ساختمان پتروشیمی جم  پلاک 27 طبقه اول  به امور حقوقی و پیمانها  شرکت توسعه انرژی پاد کیش جهت دریافت اسناد مزایده مراجعه نمایند.

-       اسناد مزایده بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و تا ساعت 14:00 روز  یک شنبه  مورخ 1397/12/19 تحویل امور حقوقی و پیمانها  گردد.

-       هزینه آگهی به تناسب بر عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد. 

  روابط عمومی پتروشیمی جم