آگهی مناقصه عمومی

مناقصه

98-01

پتروشیمی جم

پتروشیمی جم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکارحمل و نقل زمینی صادراتی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت , جهت حمل زمینی محصولات پلیمری صادراتی خود به مقدار 3000-5000 تن ماهیانه به صورت حمل مستقیم و غیر مستقیم در قالب قرارداد یکساله با توجه به شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه و با شرایط ذیل اقدام نماید.
شرح موضوع مناقصه: حمل کالای پلیمری به مقدار 3000-5000 تن ماهیانه به صورت حمل مستقیم و غیر مستقیم با کامیون ترانزیت از استان بوشهر بندر عسلویه ( محل کارخانه صاحب کالا ) به مقاصد شهرهای کشور ترکیه ، آذربایجان، گرجستان و ارمنستان.
شماره مناقصه: 01-98
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 5.000.000.000 (پنج میلیارد) ریال 
دریافت اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه 98/02/10 و از طریق سایت شرکت پتروشیمی جم به آدرس www.jpcomplex.ir/fa/tender (بخش مناقصه و مزایده) قابل دریافت می باشد.
شرکت کنندگان می بایست نسبت به تنظیم و ارائه پاکت های حاوی ضمانت نامه بانکی، اسناد مناقصه (شرایط و راهنمای شرکت در مناقصه، پیش نویس قرارداد و اطلاعات تکمیلی لازم) و پیشنهاد قیمت به صورت درب بسته و به تفکیک و به ترتیب با نام های " الف، ب و ج" و جمعا در یک پاکت دربسته اقدام نموده و اسناد مربوطه را حداکثر تا ساعت 16:00 روز  شنبه مورخ 98/02/21 ، به نشانی: تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27، دبیر خانه حراست تحویل و یک نسخه رسید تحویل اسناد دریافت نمایند. 
تمامی مکاتبات و هماهنگی های لازم در خصوص این مناقصه از طریق پست الکترونیک شرکت به نشانی: tender@jpcomplex.com می باشد، فلذا اعلام رسمی نشانی پست الکترونیک مناقصه ، برای تداوم اطلاع رسانی ها الزامی است. 
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
شرکت پتروشیمی جم در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است
 
تلفن تماس : 88652978-021 
 
 
روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم
 

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.