فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی

فراخوان

98-02

پتروشیمی جم

پتروشیمی جم

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی تامین و نصب سیستم کندانس سازی فلرینگ استیلنی واحد بوتادین

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد در خصوص انتخاب پیمانکار مناقصه تامین و نصب سیستم کندانس سازی فلرینگ استیلنی واحد بوتادین به صورت PC از طریق برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از اولین تاریخ انتشار آگهی روز سه شنبه 98/01/27 حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/02/17 اسناد ارزیابی کیفی را از بخش مناقصه و مزایده وب سایت شرکت پتروشیمی جم به آدرس www.jpcomplex.ir/fa/tender دریافت نمایند.

بدیهی است در صورت کسب امتیاز لازم درخصوص ارزیابی کیفی(65 امتیاز) نسبت به ارائه اسناد مناقصه به شرکتهای تایید شده اقدام خواهد گردید.

تحویل پاکات: مناقصه گران می بایست نسبت به تحویل پاکات د(ارزیابی کیفی) در پاکت دربسته و ممهور به مهر شرکت اقدام نمایند. و پیشنهادات بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور گردیده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 98/03/07 به نشانی تهران ، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27، دبیرخانه محرمانه حراست تحویل و یک نسخه رسید اسناد دریافت گردد.

تمامی مکاتبات و هماهنگی های لازم در خصوص این مناقصه از طریق پست الکترونیک شرکت به نشانی: tender@jpcomplex.com می باشد، فلذا اعلام رسمی نشانی پست الکترونیک مناقصه ، برای تداوم اطلاع رسانی ها الزامی است. شرکت پتروشیمی جم در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

تلفن تماس : 88652978-021 و نمابر: 88193491-021

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم 

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.