آگهی شناسایی تامین کنندگان

فراخوان

97-JPC-966047

پتروشیمی جم

مدیریت تدارکات

آگهی شناسایی تامین کنندگان شرکت پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد جهت تامین یک دستگاه MOBILE PILLAR JIB CRANE ضد انفجار مورد نیاز مجتمع، اقدام به شناسایی تامین کنندگان واجد صلاحیت نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 98/02/07 مدارک مورد نیاز احراز صلاحیت مندرج در مدرک "چک لیست ارزیابی تامین کنندگان" را در یک فقره پاکت دربسته و ممهور، با ذکر شماره و موضوع مناقصه (یک دستگاه  MOBILE PILLAR JIB CRANE ضد انفجار)، نام و مشخصات و اطلاعات تماس مناقصه گر برروی پاکت، به آدرس تهران، توانیر ، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27، دبیر خانه شرکت پتروشیمی جم ارسال نمایند.

لازم به ذکر است:

      به پاکاتی که پس از مهلت مقرر ارسال شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

       تمامی صفحات مدارک ارسالی میبایست ممهور به مهر مناقصه گر و دارای امضای مجاز باشد.

      وندور لیست سازندگان مجاز به شرح ذیل می باشد:

         KUHNEZUG ،‌KITO،‌ JBARNSLEY،‌ STAHL، HARRINGTON، VERLINDE

   کلیه مدارک مناقصه مشتمل بر چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، Vendor Mechanical Catalogue،‌ Datasheet و Indent کالای موضوع مناقصه در آدرس تارنمای شرکت پتروشیمی جم (www.jpcomplex.com) بخش مزایده و مناقصه، در دسترس می باشد.

 

تلفن تماس: 88654545-021 داخلی 343

 روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

عنوان اندازه (KB)
data sheet for mobile pillar jib crane 313.05 4cc74fbc-1cc1-4a82-854e-71973137708e.pdf
indent 463.15 6d423e24-23c0-48eb-8ea2-31f92fc85601.pdf
vendor mechanical cataloge index 197.26 c5c89726-0ba7-474b-a09f-c72fcdfc3aa7.pdf
چک لیست ارزیابی تامین کنندگان 230.62 9eec79ce-3292-4090-9d73-cadd6da239a1.pdf