آگهی فراخوان عمومی

فراخوان

JPC-970175

پتروشیمی جم

مدیریت تدارکات

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سازندگان داخلی واجد شرایط جهت تأمین TUBE A179 مورد نیاز مجتمع پتروشیمی جم تقاضای PJS-970175

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد جهت تامین TUBE A179 FOR HEAT EXCHANGER مورد نیاز مجتمع، اقدام به شناسایی سازندگان واجد صلاحیت نماید. لذا از کلیه سازندگان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 98/02/17 مدارک مورد نیاز احراز صلاحیت مندرج در مدرک "چک لیست ارزیابی عمومی سازندگان" را در یک فقره پاکت در بسته و ممهور، با ذکر شماره و موضوع مناقصه (TUBE A179 FOR HEAT EXCHANGER)، نام و مشخصات و اطلاعات تماس مناقصه گر برروی پاکت، به آدرس تهران، توانیر ، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27، دبیر خانه شرکت پتروشیمی جم ارسال نمایند.
لازم به ذکر است:
به پاکاتی که پس از مهلت مقرر ارسال شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
تمامی صفحات مدارک ارسالی میبایست ممهور به مهر مناقصه گر و دارای امضای مجاز باشد.
کلیه مدارک مناقصه مشتمل بر چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، Vendor Mechanical Catalogue،‌ Datasheet و Indent کالای موضوع مناقصه در آدرس تارنمای شرکت پتروشیمی جم (www.jpcomplex.com) بخش مزایده و مناقصه، در دسترس می باشد.
 
 
تلفن تماس: 88654545-021 – داخلی 398
 
 
روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم
 

عنوان اندازه (KB)
ایندنت بدون قیمت 447.81 0f876e31-b39c-4205-85d3-9a07b6b2ea44.pdf
اطلاعات فنی همراه تقاضا 1498.56 fc09e43f-f683-41f3-813f-4a575100b5ab.pdf
چک لیست ارزیابی عمومی سازندگان توسط واحد متقاضی 294.53 21c2f41f-b13d-45ac-a71c-5ba4161fc9db.pdf