آگهی فراخوان عمومی

مناقصه

JPC-972657

پتروشیمی جم

پتروشیمی جم

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مجتمع پتروشیمی جم

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰

شرکت پتروشیمی جم  در نظر دارد تامین 13،500 کیلوگرم کانالیست LD 265 مطابق با مشخصات فنی و استاندارد بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه ، از طریق مناقصه عمومی ،  به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید. 
 
شماره مناقصه: JPC-972657
دستگاه نظارت : تدارکات شرکت پتروشیمی جم
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:.500.000.000 (پانصد میلیون) ریال و یا معادل ارزی 5،000 (پنج هزار ) یورو
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
دریافت اسناد: پیمانکاران واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی دردو نوبت مورخه دوشنبه 98/02/09 و چهارشنبه مورخه 98/02/11 ، با در دست داشتن معرفینامه و کارت شناسائی، نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/02/18 (به آدرس دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی جم واقع در تهران ، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27،  طبقه 3 واحد تدارکات ،داخلی 371) اقدام نمایند.
اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  98/03/13 ، به نشانی دفتر مرکزی : تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27، واحد دبیرخانه محرمانه حراست تحویل گردد.  بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از سررسید تحویل گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 

تلفن تماس: 88654545 داخلی371

 
روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم
 

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.