آگهی فراخوان عمومی مناقصه

مناقصه

JPC-971749

پتروشیمی جم

پتروشیمی جم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین GRONDING AND BOLT مورد نیاز مجتمع پتروشیمی جم

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد تأمین GRONDING AND BOLT مورد نیاز مجتمع خود را  براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد و از طریق مناقصه، به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. 

دستگاه نظارت: اداره مهندسی عمومی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 000,000,000,1 ریال ( یک میلیارد ریال )

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شرکت پتروشیمی جم در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

   دریافت اسناد: تأمین کنندگان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی، نسبت به دریافت اسناد مناقصه از وبسایت پتروشیمی جم تا پایان وقت اداری 98/02/24 اقدام نمایند.

   تحویل پاکات: اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداریروز شنبه (ساعت 16/00) مورخه 98/03/04 نماینده شرکت با همراه داشتن کارت شناسایی و معرفینامه نسبت به تحویل پاکات الف، ب، ج و د(ارزیابی کیفی) به شرح مندرج در اسناد بصورت یکجا و در پاکات جداگانه به دبیرخانه حراست واقع در دفتر مرکزی طبقه همکف اقدام نمایند.

 بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از این تاریخ ارائه گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. همچنین درصورت کسب امتیاز لازم در ارزیابی ها نسبت به بازگشائی پاکات مالی اقدام می گردد.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27

  تلفن تماس : 7-88656482-021

   نمابر: 88771426-021                         تأیید وصول نمابر: 88654545 داخلی 132 و 133

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.