آگهی مناقصه عمومی

مناقصه

JPC 973540

پتروشیمی جم

پتروشیمی جم

آگهی مناقصه عمومی تامین فیلم استرچ هود مجتمع پتروشیمی‌جم

شرکت پتروشیمی جم  در نظر دارد تامین فیلم استرچ هود مطابق با مشخصات فنی و استاندارد بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی،  به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید. 
 
شماره مناقصه: JPC 973540
دستگاه نظارت : تدارکات پتروشیمی جم
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:-/3/750/000/000 (سه میلیارد و هفتصدو پنجاه میلیون) ریال
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
دریافت اسناد: پیمانکاران واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی  دردو نوبت ، با در دست داشتن معرفینامه و کارت شناسائی، نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه98/02/28 (به آدرس دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی جم واقع در تهران * واحد تدارکات طبقه سوم) اقدام نمایند.
اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه   98/03/07  ، به نشانی دفتر مرکزی : تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27، حراست تحویل گردد.  بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از سررسید تحویل گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 
تلفن تماس : داخلی 311- 88654545-021
نمابر:  88656489 – 021           
 
 
 
روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم
 

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی فیلم 72.18 2391e393-20c5-4f97-8463-fee79a4d7ef5.pdf
شماره تقاضا 193.04 3811e2f6-a5f3-4415-8bb5-af3ae44f82ff.pdf