فراخوان عمومی مناقصه

مناقصه

JPC-952356

پتروشیمی جم

پتروشیمی جم

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰

شرکت پتروشیمی جم  در نظر دارد تامین 43,000 کیلوگرم MEP 191 (Arsin Removal)مطابق با مشخصات فنی و استاندارد بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی،  به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید.

 شماره مناقصه: JPC-952356

دستگاه نظارت : تدارکات شرکت پتروشیمی جم

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:.   1,000,000,000 (یک میلیارد ریال)ریال و یا معادل ارزی 10،000.00 (ده هزار ) یورو

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

دریافت اسناد: پیمانکاران واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی دردو نوبت مورخه شنبه 21/02/98 و دو شنبه مورخه 23/02/98 ، با در دست داشتن معرفینامه و کارت شناسائی، نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 98/02/30 (به آدرس دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی جم واقع در تهران ، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27،  طبقه 3 واحد تدارکات ،داخلی 371) اقدام نمایند.

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  98/03/20، به نشانی دفتر مرکزی : تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27، واحد دبیرخانه محرمانه حراست تحویل گردد.  بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از سررسید تحویل گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

تلفن تماس :7-886564-021  (داخلی 371)

 

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.