آگهی مناقصه عمومی

مناقصه

973471

پتروشیمی جم

پتروشیمی جم

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین دو دستگاه گاز کروماتوگرافی به همراه قطعات یدکی دو ساله

شرکت پتروشیمی جم  در نظر دارد تامین دو دستگاه گاز کروماتوگرافی به همراه قطعات یدکی دو ساله مورد نیاز مجتمع پتروشیمی جم با مشخصات فنی و استاندارد بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه ، از طریق مناقصه عمومی ،  به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید. 

 
شماره مناقصه: JPC-973471
دستگاه نظارت : تدارکات شرکت پتروشیمی جم
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:.600.000.000(ششصد میلیون) ریال و یا معادل ارزی 6000 (شش هزار ) یورو
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
دریافت اسناد: پیمانکاران واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی  دردو نوبت ، با در دست داشتن معرفینامه و کارت شناسائی، نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/03/01 (به آدرس دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی جم واقع در تهران ( واحد تدارکات طبقه سوم) اقدام نمایند.
اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز  شنبه 98/03/25  ، به نشانی دفتر مرکزی : تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27، تحویل حراست گردد.  بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از سررسید تحویل گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 
 
 
تلفن تماس : 88654545 داخلی 390 
نمابر:  88656489-021           
 
 
                          روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم
 

عنوان اندازه (KB)
indent 524.67 3d461d0f-4667-42f7-bafd-0ae51910ccc8.pdf
شرایط خرید 39.95 84a031eb-b957-4dd2-a242-c32b5398d618.pdf