آگهی فراخوان عمومی مزایده

مزایده

98-01

پتروشیمی جم

پتروشیمی جم

آگهی فراخوان عمومی مزایده شماره 01-98 فروش اقلام ضایعاتی مجتمع پتروشیمی جم

۷ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰

شرکت پتروشیمی جم واقع در عسلویه در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی خود به شرح مندرج در اسناد مزایده را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ پیشنهادی می باشد.
دریافت اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه 98/03/07 و از طریق وب سایت شرکت پتروشیمی جم به آدرس www.jpcomplex.ir/fa/tender (بخش مناقصه و مزایده) قابل دریافت می باشد.
تمامی مکاتبات و هماهنگی های لازم در خصوص این مزایده از طریق پست الکترونیک شرکت به نشانی: tender@jpcomplex.com می باشد، فلذا اعلام رسمی نشانی پست الکترونیک 
مزایده گر، برای تداوم اطلاع رسانی ها الزامی است. 
آخرین زمان تسلیم پیشنهادات تا آخر وقت اداری روز شنبه 97/03/18 می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد.
بدیهی است شرکت پتروشیمی جم در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است.
تلفن تماس : 88652978-021
                     روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم 
 

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.