مقالات
ردیف عنوان مقاله/ سمینار گرداورنده (مؤلف) مشخصات چکیده
1 Influence of Molecular Weight Distribution on Flow Properties of Commercial Polyolefins مصطفی زاهدی آزاد Journal of Applied Polymer Science Vol.108,6,3565,2008 دانلود
2 Influence of Microstructure and Morphology on Stress-Strain Behavior of Commercial High Density Polyethylene مصطفی زاهدی آزاد Journal of Applied Polymer Science Vol.110,1,624,2008 دانلود
3 Ultra-fast microwave-assisted leaching for recovery of platinum from spend catalyst داود جعفری فر Hydrometallurgy -
4 مهندس ارزش مرحوم سید تقی حسینی اتراچالی ماهنامه نفت، گاز و پتروشیمی مرداد85 -
5 روش های سرمایه گذاری در پروژه ها مرحوم سید تقی حسینی اتراچالی ماهنامه نفت، گاز و پتروشیمی شهریور85 -
6 Modeling of Ethane Pyrolysis Process اورمزد دهقانی Chem.Engg.J ,215-216 (2013),550 دانلود
7 A Novel Configuration for Pd/Ag/Al2O3 Catalyst Regeneration in the Acetylene Hydrogenation Reactor of a Multi Feed Reactor اورمزد دهقانی Chem.Engg.J,198-199(2012),491 دانلود
8 Simulation of MEG Packed Distillation Column Using an Equilibrium Stage Model–Case Study on Operating Parameters of Farsa Petrochemical Company-Assaluyeh-Iran یوسف درج مجله procedia enginenring دانلود
9 Investigation of ethylene production in naphtha thermal cracking plant in presence of steam and carbon dioxide اورمزد دهقانی Chemical Engineering Journal, In Press, Accepted Manuscript, Available online 21 May 2013 دانلود
10 The enhancement of hydrogen recovery in PSA unit of domestic petrochemical plant اورمزد دهقانی Chemical Engineering Journal Volume 226-15June 2013,Pages 444-459 دانلود
11 A new configuration for decoking process in series reactors اورمزد دهقانی Chemical Engineering Journal, Volumes216-215,15 January 2013, Pages 418-431 دانلود
12 Study at Iranian cracking centers pinpoints hydrate causes اورمزد دهقانی Oil & Gas Journal, USA, PENN WELL, Nov.1,2010 دانلود
13 A Dynamic Model For Decoking Process Of Acetylene Hydrogenation Reactor With Two Configuration کرمیان،دهقانی ، بوالحسنی the 8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition(ichec 2014) دانلود
14 Treatment of Effluent Gas Scrubbing Towers Wastewater for Recycling or Agricultural Usage نجاتی،راشدی،انصاری the 8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition(ichec 2014) دانلود
15 Rheological Investigation of Processing Degradation and Thermal Aging of Polyethylene راشدی،سپاهی the 8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition(ichec 2014) دانلود
16 Effect of Change in Phosphite Antioxidant Additives on Degradation Behavior of Linear Low Density Polyethylene Film Grade راشدی،افضلی،کشاورزیان the 8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition(ichec 2014) دانلود
17 Rheological Investigation of processing Degradation and Thermal Aging of Polyethlene راشدی،سپاهی the 8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition(ichec 2014) دانلود
18 Investigation of coil outlet temperature effect on the performance of naphtha cracking furnace اورمزد دهقانی،کاظم برازنده
 1. مجله CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH AND DESIGN
 2. Original Research Article
 3. Chemical Engineering Research and Design, In Press, Corrected Proof, Available online 15 August 2014
-
19 ایستگاههای تحقیقاتی اندازه گیری خوردگی و رفتار پوشش ها سیدمحمود کثیریها
 1. Kassiriha, S.M. Standard Guideline of Surface Preparation and Application of Protective Coatings, ICA, 2007U Tehran – Iran
 2. Kassiriha, S.M., Phanomen Farbe, April 2010.
 3. NACE, Cost of Corrosion 2002.
 4. ATLAS, Guidebook, Germany 2007.
 5. Fonds der Chemischen Industrie, Frankfurt, Germany 1990.
-
20 spline مدلسازی ارتباط خواص و ساختار در پلی الفینها با استفاده از توابع مصطفی زاهدی آزاد اولین سمینار علمی پتروشیمی1 و2 مرداد 87 -
21 New approach in modeling of metallocene catalyzed ethylene polymerization using artificial neural networks مصطفی زاهدی آزاد International conference of polymer science 8-Jun-08 -
22 کاربرد دستگاه طیف سنجی مادون قرمز در شناسایی مواد شیمیایی آلی و پلیمرها مصطفی زاهدی آزاد اولین سمینار پلی الفین ها پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی86/12/3 -
23 Biological study includer quantity, quality and treats ability for HDPE plant امیر کریم خانی،مصطفی زاهدی آزاد ا18th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2008)13-Mar-08 دانلود
24 Removal of heavy metals from industrial wastewater using natural zeolite رضا هاشمی فرزاد همایش بین المللی زئولیت ایران 23-Mar-08 -
25 Extraction of Chromium Ion (VI) Using Bulk Liquid Membrane مهدی رضایی پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی 2-5 January 2008 دانلود
26 Simulation of urea prilling tower with rectangular sectional area رضا مدانلو،اکبر بوالحسنی پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی 2-5 January 2008 -
27 آنالیز شکست خوردگی داغ در منطقه جوش در تیوب های اتیلن کراکینگ دلیر صوفی احمدی اولین گردهمایی مدیریت خوردگی در صنایع پتروشیمی87/3/29 دانلود
28 Chromium Sorption from Aqueous Solution on Agricultural waste solid (Sawdust) حسن شریفی پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی 2-5 January 2008 -
29 Investigation of Cadmium Sorption from Aqueous Solution on Sawdust حسن شریفی پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی 2-5 January 2008 -
30 شبیه سازی دینامیکی برجهای جذب واحدهای شیرین سازی گاز ترش ملیحه سلیمی دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی 87/7/29 -مشاور توسعه کسب و کار در تبریز
31 بهینه سازی شبکه مدلهای حرارتی واحد بوتن-1 پتروشیمی تبریز با استفاده از روشهای طراحی پینچ و بلوک حیدر اکبری اولین کنفرانس پتروشیمی ایران 87/5/1 -
32 A discussion about the effect of chemical treatment on the preparation of PET based activated carbon مریم ااسادات سجادی،محمد ادیب فر پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی 2-5 2008 January -
33 Study of flow instabilities in a natural circulation boiling system محسن فراهی International Heat Transfer Conference 89/2/5 -
34 The effect of feed direction entrance in catalyst yield and feed consumption in CSTR polymerization reactors in HDPE plant امیر کریم خانی
حسین محمد زاده
علیرضا پوری
پرویز اشرف کوچک
(19th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2010 دانلود
35 Exploration of ethylene/buene-1 copolymerization kinetics using Ziegler-natta catalysts in production of high density polyethylene مصطفی زاهدی آزاد 19th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2010)28 Aug 2010 -
36 بررسی مکانیزم شکست تیوب های مبدل Methanol Evaporator دلیر صوفی احمدی
بهنام باقری
دومین همایش مبدلهای گرمایی 89/7/17 دانلود
37 Failure Analysis of burners in an ethylene cracking furnace دلیر صوفی احمدی
فراهم جعفروند
فریدون زینل زاده
Fourth International Conference on Engineering Failure Analysis 4 July 2010 دانلود
38 IR-Characterization and Structure Modeling of Polymer مصطفی زاهدی آزاد Seminar of Polymer Science & Technology Farrara, Italy 28.4.2006 -
39 New approach in modeling of metallocene catalyzed ethylene polymerization using artificial neural networks دکتر نکومنش و زاهدی 1st International Conference on reaction Engineering of Polyolefins Monreal, Canada Jun-08 دانلود
40 Exploration of ethylene/but-1 ene-copolymerization kinetics using Ziegler Natta catalyst in production of high density polyethylene in Jam Petrochemical Company دکتر نکومنش و زاهدی
 1. CHISA 201
 2. Prague, Czech
 3. 19th Congress of Chemical and
 4. Process Engineering 28 August – 1 September 2010
-
41 روش های ارزیابی خواص نوری و حرارتی پلیمرها دکتر زاهدی دوره آموزشی مرکز تحقیقات لاستیک ایران دوم بهمن 1387 -
42 بررسی اثر آلاینده فنول پساب های پتروشیمی بر فعالیت سلولی در بیو راکتورهای غشایی دکتر صراف زاده، مهرنیا، زاهدی دانشگاه تهران مهرماه 1388 -
43 اصلاح عملیات احیا و خطوط احیای راکتور و ایجاد یک پروتکل جدید اورمزد دهقانی دومین جشنواره بین المللی جوایز تحقیق و توسعه ایران11 مهر 1391 -
44 مدل سازی راکتور بستر ثابت هیدروژناسیون استیلن چنگیز کرمیان، سید مصطفی تقویان، سجاد بهرامی ریحان چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی شیمی ایران دانشگاه صنعتی شریف 25 مهر 1391 دانلود
45 کاربرد روابط مهندسی-تجربی در طراحی، مدلسازی و شبیه سازی واحد الفین سجاد بهرامی ریحان چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی شیمی ایران دانشگاه صنعتی شریف 25 مهر 1391 دانلود
46 A New Steps Sequence Table to Improve the Performance of the Jam Petrochemical H2-PSA Industrial Plant آرش فرخی زاده چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی شیمی ایران دانشگاه صنعتی شریف 25 مهر 1391 دانلود
47 Investigation on Thermo-Mechanical Crosslinking Phenomena of Commercial High Density Polyethylene during Extrusion using Capillary Rheometer and Dynamic Mechanical Analysis (DMA) یدا.. تیموری
محمد ادیب فر
سعید هوشمند
مصطفی زاهدی
دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمردانشگاه صنعتی امیر کبیر 30 مهر 1391 دانلود
48 Study of PSD in Gas Phase PE Production in Industrial Scale: Effects of Process Parameters رضا راشدی دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر 30 مهر 1391 دانلود
49 Dynamic modeling of a Series of Industrial Fluidized reactor for LLDPE Polymerization مهدی بیگلرخانی،رضا راشدی دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر 30 مهر 1391 دانلود
50 Thermo- mechanical chain branching of commercial high density polyethylene during extrusion سعید هوشمند
یدالله تیموری
محمد ادیب فر
رضا راشدی
دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر 30 مهر 1391 -
51 The New Approach to Maintenance Process Management inside a Large Iranian Organization حمیدحسین زاده طلائی پنجمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو دانلود
52 اتمر 163   سعید هوشمند موید دانلود
53 بازسازی Housing Bearing اکسترودر واحد پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) جم حمیدحسین زاده طلائی ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو دانلود
54 تاثیر وزن مولکولی و نرخ سرد شدن مذاب روی ساختار بلوری پلی‌اتیلن سنگین تزریقی رضا راشدی
عبدالحنان سپاهی
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران -
55 مطالعه تولید مکانی(local) سوخت بیودیزل، منابع طبیعی و اثرات زیست محیطی آن رهیافت کاربردی فتح ا.. بحرینی
رضا راشدی
دانشگاه صنعتی شیراز دانلود
56 بررسی علت خرابی مکرر Dry Gas Seal کمپرسور و پیشنهادات اصلاحی مطرح شده یعقوب برومند
میر حیدر خدامراد
پنجمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو دانلود
57 بررسی افزایش ارتعاشات مرحله HP کمپرسور کرکینگ واحد الفین پتروشیمی جم حمید حسین زاده طلایی
محسن قاسمی
یازدهمین کنفرانس پایش وضعیت وعیب یابی دانلود
58 بررسی علل بالا بودن مقدار TORQUE دکانتر های سانترفیوژ واحد پلی اتیلن سنگین حمید حسین زاده طلایی
محمدهادی مهدوی شیرازی
هفتمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو دانلود
59 بررسی و عیب یابی گیربکس همزن راکتور واحد پلی اتیلن حمیدحسین زاده طلایی
کریم قدیمی
مجید بهزادی
دوازدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب دانلود
60 پدیده رزونانس در پمپ کاستینک حمید حسین زاده طلایی
کریم قدیمی
مجید بهزادی
دوازدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب دانلود
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است