• هیئت مدیره Translate

  [[ Translate ]]

  • مدیریت عامل Translate

   • مشاور Translate

    [[ Translate ]][[ Translate ]]

   • دفتر مدیرعامل Translate

   • دفتر تهران Translate

    [[ Translate ]][[ Translate ]][[ Translate ]]

   • مدیریت پروژه های فاز 2 Translate

   • حراست Translate

   • مدیریت بازرگانی Translate

   • حسابرسی داخلی Translate

   • معاونت فنی Translate

    • ریاست مجتمع Translate

     • خدمات فنی Translate

     • تعمیرات Translate

     • بهره برداری Translate

     • بارگیری و انبارهای محصول Translate

     • عملیات انبارها Translate

     • پژوهش و توسعه Translate

     • ایمنی و آتش نشانی Translate

     • HSEQ Translate

   • معاونت ستادی و پشتیبانی Translate

    • مدیریت مالی Translate

    • مدیریت اداری و آموزش Translate

    • برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات Translate

    • امور حقوقی و پیمان ها Translate

    • دبیرخانه ی کمسیون معاملات Translate

    • روابط عمومی Translate

Name and FamilyPhoneFaxEmailAddress
  MR.saeidi@jpcomplex.com 

Categorized Staff List

No item(s) found.