جناب آقای اکبر بوالحسنی

اکبر بوالحسنی

سمت کنونی:

 • رئیس آزمایشگاه پژوهشی واحد پژوهش و توسعه پتروشیمی جم

زمینه پژوهشی مورد علاقه:

 • محیط زیست:فلر، پساب.
 • شبیه سازی: راکتورهای بستر ثابت، راکتورهای چکان بستر، برج.
 • نانو: افزایش سایش و خوردگی با اعمال پوشش، افزایش بهره وری کوره.

سوابق شغلی و آموزشی مرتبط:

 • 1378ـ1374: دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • 1380ـ1378: دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
 • 1381-1383: مهندس فرآورش شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری. 
  تدریس موازنه جرم و انرژی دانشگاه آزاد امیدیه.
 • 1390-1383: سرپرست شیفت واحد بهره برداری الفین پتروشیمی جم.
 • 1390 تا کنون: رئیس آزمایشگاه پژوهشی واحد پژوهش و توسعه شرکت پتروشیمی جم

ثبت اختراع:

مقالات: 1 مقاله چاپ شده، 4 مقاله کنفرانس.
 • اکبر بوالحسنی - عبدالمحمد علمداری - عبدالحسین جهانمیری “ شبیه سازی برج دانه سازی اوره با مقطع مستطیلی“ هفتمین کنگره ملّی مهندسی شیمی ایران-تهران، 6-9 آبان 1381، جلد چهارم صفحات493-499.
 • عبدالمحمد علمداری-عبدالحسین جهانمیری-اکبر بوالحسنی “شبیه‌‌سازی برج دانه‌‌سازی اوره” ششمین کنگره ملّی مهندسی شیمی ایران-اصفهان، 18-21 اردیبهشت 1380، جلد اول صفحات 281-288.
 • Akbar Bolhasani, Reza Modanlou, " Simulation of urea prilling tower with rectangular sectional area ", 4th chemical engineering conference, Kish, Iran. O. Dehghani, A. Bolhasani, S. Karamiyan, " A Dynamic Model For Decoking Process Of Acetylene Hydrogenation Reactor With Two Configuration ", 6th chemical engineering conference, Kish, Iran.
 • R. Rahimpour, O. Dehghani, A. Bolhasani, " Application of response surface methodology for optimization of an industrial methylacetylene and propadiene hydrogenation reactor ", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.

سابقه تدریس:

1381-1383: دانشگاه آزاد امیدیه

اطلاعات تماس:

 • آدرس: بوشهر، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه، پتروشیمی جم
 • تلفن: 7323221-0773
 • دورنگار: 7323311-0773
 • کد پستی: 415-75391
 • ایمیل: a_bolhasani@jpcomplex.com، bolhasaniakbar@yahoo.com

جناب آقای سیدکمال افضلی

سیدکمال افضلی

سمت کنونی:

 • رییس پژوهشهای فنی

زمینه پژوهشی مورد علاقه:

 • پلی الفین ، چسب و رزین
 • کامپوزیت، الاستومرها

سوابق شغلی و آموزشی مرتبط:

 • 1377-1373: دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • 1379-1377: دوره کارشناسی ارشد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران.
 • 1382-1380: پژوهشگر مواد پلیمری شرکت کیمیا جاوید صنایع گیتی پسند، اصفهان، ایران.
 • 1384-1382: کارشناس مواد غیر فلزی و کامپوزیتی شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، اصفهان، ایران.
 • 1391-1384: سوپروایزر واحد بهره برداری کارخانه پلی اتیلن سنگین شرکت پتروشیمی جم، عسلویه، ایران.
 • 1391 تا کنون: رئیس پژوهشهای فنی، شرکت پتروشیمی جم، عسلویه، ایران.

مقالات:

 •  Thermal Stability of Polyethylene Grades in Presence of Phosphite Based Stabilizer Additives: Thermal Degradation and Rheological Behavior, k. Afzali, A. Keshavarzian, PPS 31, 7-11 June 2015, Jeju Island, Korea
 • Study of Type Effects and Changeability of Antioxidant Additives on Thermal Degradation of Polyethylene Grades, K. Afzali, A. Keshavarzian, R. Rashedi,  PPS30, Mumbai during 4th-7th of December 2013
 • SK Afzali, MH Beheshty and G Naderi, The Compounding of Phenolic – Nitrile Blends (The Role of Additives), Payam-e Bavar, Journal of Engineering, (in Persian), (16), summer 2000, 15-25
 • K Afzali, MH Beheshty and G Naderi, “Effect of Phenolic Resin on the Properties of Nitrile Elastomers”, The Proceedings of Fourth National Conference of Rubber, 20-21 Feb., 2001, 131-137
 • SK Afzali, MH Beheshty and G Naderi, “Effect of Phenolic Resin on the Thermal Behaviour of Nitrile Elastomer”, The proceedings of PPS-2001, October 22-24, 2001, Antalya, Turkey, P. 335
 • SK Afzali, MH Beheshty and G Naderi, “Effect of Additives Resin on the Properties of Nitrile Elastomers”, The Proceedings of Fifth National Conference of Rubber, 20-21 Feb., 2002, 136-143
 • SK Afzali, MH Beheshty and G Naderi, The Compounding of Phenolic Nitrile Blends: I- Effect of Phenolic Resin, Iranian Journal of Polymer Science and Technology (in Persian), 14, (5), 2002, 309-315
 • SK Afzali, MH Beheshty and G Naderi The Compounding of Phenolic Nitrile Blends: II- Effect of Nitrile Elastomer Type, Iranian Journal of Polymer Science and Technology (in Persian), 14, (5), 2002, 317-322
 • K Afzali, A Keshavarzian, R Rashedi, Effect of Change in Phosphite Antioxidant Additives on Degradation Behavior of Linear Low Density Polyethylene Film Grade, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014
 • K Afzali, A Keshavarzian, R Rashedi, Thermal Degradation Behavior of Polyethylene Grades in Presence of Phenolic and Phosphite-Based Antioxidant Additives Compound, 11th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 6-9 October 2014

اطلاعات تماس:

 • آدرس: بوشهر، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه، پتروشیمی جم
 • تلفن: 7323221-0773
 • دورنگار: 7323311-0773
 • کد پستی: 415-75391
 • ایمیل: k_afzali@jpcomplex.com

جناب اقای عبدالحنان سپاهی

عبدالحنان سپاهی

سمت کنونی:

 • رئیس پژوهشهای پلیمری

زمینه پژوهشی مورد علاقه:

 • پلی الفینها ( پلیمریزاسیون، ساختار مولکولی و..)

سوابق شغلی و آموزشی مرتبط:

 • 1381-1377: دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.
 • 1384-1381: دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • 1385-1384: کارشناس مطالعات امکان سنجی تولید محصولات پتروشیمی، شرکت نظم آفرین تدبیرگر صنعت، تهران، ایران.
 • 1386-1385: کارمند گروه مواد غیر فلزی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.
 • 1387- 1386: مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه، شرکت سه گانه، تهران، ایران.
 • 1392-1387: سرپرست نوبتکاری، کارخانه پلی اتیلن سبک خطی، پتروشیمی جم، عسلویه، ایران.
 • 1392 تا کنون: رئیس پژوهشهای پلیمری، شرکت پتروشیمی جم، عسلویه، ایران.

مقالات:

 • A.H. Sepahi and H. Moaddel, Preparation and characterization of Nafion/PBI blend membrane for polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC), The 7th International Iranian Seminar of Polymer Science and Technology (ISPST 2005), Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, September 2005
 • A. Sepahi, R. Rashedi, Rheological investigation of processing degradation and thermal aging of polyethylene, The 8th international chemical engineering congress and exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, February 2014
 • Abdolhannan Sepahi, Reza Rashedi, Effect of molecular structure on environmental stress crack resistance of polyethylene used in caps and closures, The 11th International Iranian Seminar of Polymer Science and Technology (ISPST 2014), Iran polymer and petrochemical institute, Tehran, Iran, October 2014

اطلاعات تماس:

 • آدرس: بوشهر، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه، پتروشیمی جم
 • تلفن: 7323221-0773
 • دورنگار: 7323311-0773
 • کد پستی: 415-75391
 • ایمیل: ha_sepahi@yahoo.com

جناب آقای سعیدهوشمندمؤید

سعید هوشمندمؤید

سمت کنونی:

 • پژوهنده ارشد واحد پژوهش و توسعه

زمینه پژوهشی مورد علاقه:

 • خواص و کاربردهای پلی‌اتیلن

سوابق شغلی و آموزشی مرتبط:

 • 1383-1378 دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 • 1385-1383 دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 • 1388-1386 مسوول آزمایشگاه پلیمر دانشگاه تهران.
 • 1389-1388 شرکت در دوره پژوهشی شیمی پلیمر، انستیتو شیمی پلیمر، پراگ، جمهوری چک.
 • 1390- 1389 مسوول امور پژوهشی شرکت چاب و برچسب سروش.
 • 1390 تا کنون، پژوهنده ارشد واحد پژوهش و توسعه شرکت پتروشیمی جم

مقالات:

2 مقاله چاپ شده، 5 مقاله کنفرانس
 • Saeed Houshmand Moayed, Shohreh Fatemi, Saeed Pourmahdian, Synthesis of a latex with bimodal particle size distribution for coating applications using acrylic monomers, Progress in Organic Coatings, 60 (2007) 312–319.

اطلاعات تماس:

 • آدرس: بوشهر، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه، پتروشیمی جم
 • تلفن: 7323221-0773
 • دورنگار: 7323311-0773
 • کد پستی: 415-75391
 • ایمیل: sahoushmand@jpcomplex.com

جناب آقای سروش کرمیان

 
کرمیان

سمت کنونی:

 • پژوهشگر ارشد شیمیایی و الفینی

زمینه پژوهشی مورد علاقه:

- Chemical process design

-Furnaces and cracking

-Simulation of Chemical process 

سوابق شغلی و آموزشی مرتبط:

2016 ~ now                 Researcher in 10th Olefin plant (Jam petrochemical company)

2011 ~ 2015                Operation Supervisor in 10th Olefin plant (Jam petrochemical company)

 

2008 ~ 2011                Master of Science, Chemical Engineering,

                                    Department of Chemical Engineering,

                                    Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

                                    Thesis: CFD Analysis of Nanofluid-Air Slug Flow in

Microchannels 

1999 ~ 2004                Bachelor of Science, Chemical Engineering,

                                    Department of Chemical Engineering,

                                    Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

Thesis:  Scale up in Chemical Engineering processes                                         

 

مقالات:

 • ¨Soroush karamian , Hossein Mahmoudjanloo , Amir. A. Izadpanah ,  Hamid Rajaei ·, Feridun Esmaeilzadeh , Comparison of SRK and CPA equations of state for phase equilibrium of binary and ternary systems containing aromatics, Fluid Phase Equilibria , Volume 408, Pages 38–46, 25 January 2016. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378381215300339

  ¨ S.Karamian, M. Nasresfahany,  Numerical solution of gas-liquid two-phase flow hydrodynamic in Microchannels, Annual Meeting, The 3rd National CFD conference in chemical industries, Iran University of Science and Technology, Iran, May 2011, http://www.civilica.com/Paper-NCFDACCI03-NCFDACCI03_018.html

  ¨ S.Karamian, M. Nasresfahany,  CFD study of gas-liquid slug flow parameters in Microchannels, The 4th National conference on CFD, Gas Engineering Department, Ahwas univercity, Iran, May 2012. http://www.CFD4.ir

  ¨  S.Karamian, J. mahdavi, M. Nasresfahany,  CFD modelling  of Al2O3-water Nanofluid and air Taylor flow in microchannel: the determination of gas bubble and liquid slug lengths, 1st Iranian Conference on Heat and Mass Transfer ICHMT2012, Univercity of sistan and Balochestan, Zahedan, Iran, Sep 2012. http://seminars.usb.ac.ir/ichmt/en-us/default.aspx

  ¨ M.R. Rahimpour, S.Karamian, O. Dehghani, Modelling of the regeneration of a hydrogenation fixed-bed Reactor, 2012 Annual Meeting, The 14th Conference of chemical Engineering,  Sharif University of Technology, Tehran, Iran, Oct 2012. http://www.civilica.com/Paper-NICEC14-NICEC14_404.html

  ¨ S.Karamian, M. taghavian, S. bahrami, Modeling of hydrogenation fixed-bed reactor, 2012 Annual Meeting, The 14th Conference of chemical Engineering,  Sharif University of Technology, Tehran, Iran, Oct 2012. http://www.civilica.com/Paper-NICEC14-NICEC14_277.html

  M. Nasresfahany, S.Karamian, CFD Analysis of Slug Flow of air – nanofluid in Microchannels, Advances in Computational Heat Transfer CHT-12, Bath, England, July 2012. http://www.ichmt.org/cht-12/

  ¨ M. Nasresfahany, S.Karamian, friction coefficient evolution Slug Flow of air – nanofluids in Microchannels: CFD study, 13th nanotechnology Iranian student conferences, Tehran, Iran, May 2013. http://www.http://nisc.ir/

 

 •  

   

 اطلاعات تماس:

 • آدرس: بوشهر، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه، پتروشیمی جم
 • تلفن: 7323221-0773
 • دورنگار: 7323311-0773
 • کد پستی: 415-75391
 • ایمیل: sahoushmand@jpcomplex.com

جناب آقای فرزاد جانی

سمت کنونی:

 • پژوهشگر ارشد آزمایشگاه پیشتاز پلیمری

زمینه پژوهشی مورد علاقه:

 •        پلی الفین ها (تکنولوژی های تولید، خواص محصول و ریز ساختار)

  ·         فرایند (شبیه سازی، طراحی فرایند و تجهیزات، راکتورهای آزمایشگاهی و پایلوت)

سوابق شغلی و آموزشی مرتبط:

 •          1384-1380 : دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

  ·         1386-1384 : دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

  ·         1387-1386 : کارشناس طراحی فرایند، شرکت مشاور مهندسی طرح و پالایش، تهران، ایران.

  ·     1397-1387 : کارشناس مهندسی فرایند و کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید، واحد پلی اتیلن سبک خطی، شرکت پتروشیمی جم، عسلویه، ایران.

  ·         مهر 1397 تاکنون: پژوهشگر ارشد آزمایشگاه پیشتاز پلیمری، پژوهش و فناوری، شرکت پتروشیمی جم، عسلویه، ایران.

مقالات:

2 مقاله چاپ شده، 5 مقاله کنفرانس

1-F.Jani, M.Dadvar, “Three Dimensional pore network model of biofilter treating toluene: A study of the effect of the pore space morphology”, Chemical Engineering Science, 65, 3293-3300 (2010).

 

 2-فرزاد جانی، میترا دادور، "شبیه‌سازی و بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی در فرآیند تولید گاز مایع (L.P.G)"، ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت، (1385).

3- فرزاد جانی، میترا دادور، "مدلسازی ریاضی و شبیه سازی بیو فیلتر در تصفیه بنزن با استفاده از شبکه Voronoi"، فصلنامه علمی-ترویجی فرایند نو، سال دوم، شماره 9، صفحات 47-35، (شهریور 1386).

4- فرزاد جانی، میترا دادور، "مدلسازی شبکه ای بیو فیلتر در تصفیه جریان های گازی آلوده به ترکیبات آروماتیک"، دو ماهنامه علمی-ترویجی مهندسی شیمی ایران، سال هفتم، شماره 34، صفحات 66-57، (تیر 1387).

 اطلاعات تماس:

 • آدرس: بوشهر، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه، پتروشیمی جم
 • تلفن: 7323221-0773
 • دورنگار: 7323311-0773
 • کد پستی: 415-75391
 • ایمیل: f_jani@jpcomplex.com

سرکار خانم راضیه داوند

داوند              

 

 

    سمت کنونی:

 • پژوهشگر پلیمری

زمینه پژوهشی مورد علاقه:

 

PE Polymerization

-Polymer Additives

-Simulation of Chemical process 

سوابق شغلی و آموزشی مرتبط:

2017 ~ now                 Researcher in Jam Petrochemical Company

 

 

2013 ~ 2018                Doctor of Philosophy, Chemical Engineering, Polymer

                                    Department of Chemical Engineering,

                                    Shiraz University, Shiraz, Iran

                                      Thesis: experimental investigation of polyethylene UV-stabilizers in order to find the favorable additive and its optimum content

 

 

2011 ~ 2013                Master of Science, Chemical Engineering, Polymer

                                    Department of Chemical Engineering,

                                    Sharif University of Technology, Tehran, Iran

Thesis: Preparation and Characterization of PVDF/PVAC/MWCNT Nanocomposite

 

 

2007 ~ 2011                Bachelor of Science, Chemical Engineering,

                                    Department of Chemical Engineering,

                                    Persian Gulf University, Bushehr, Iran

Thesis:  Nano Filtration of Drinking Water 

مقالات:

 

·  RaziehDavand, MasoudFrounchi, ''Composites of carbon nanotubes with the blend of poly(vinylideneflouride)/poly(vinyl acetate)'', Polymer (korea),vol. 40, no.2, 2016, Pages 1-6

·   A. Darvishi, R. Davand, F.khorasheh, M.Fattahi, ''Modelling-based optimization of a fixed-bed industrial reactor for oxidative dehydrogenation of propane'', Chinese Journal of Chemical Engineering,2015.

·         D. GhanbariMaharloo,  A.Darvishi, R.Davand , M.Saidi, M.R Rahimpour, '' Process intensification and environmental consideration of sodium bicarbonate production in an industrial soda ash bubble column reactor by CO2 recycling'', Journal of CO2 Utilization, Vol. 20, 2017, Pages 318-327

اطلاعات تماس:

 • آدرس: بوشهر، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه، پتروشیمی جم
 • تلفن: 7323221-0772
 • دورنگار: 7323311-0772
 • کد پستی: 415-75391
 • ایمیل: r.davand@jpcomplex.com, raziehdavand@gmail.com 

جناب آقای عبدالکمال دوردی نژاد

 
دوردی نژاد  

  سمت کنونی:

 • پژوهشگر پلیمری

  زمینه پژوهشی مورد علاقه:

 • ارتباط ساختار-خواص در گریدهای مختلف پلی اتیلن 
 • اثر افزودنی ها بر خواص تخریب پلی اتیلن و بهبود عملکرد پلی اتیلن
 • بررسی ریزساختار پلی اتیلن از طریق خواص رئولوژیکی

سوابق شغلی و آموزشی مرتبط:

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، رشته مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر(پایان نامه کارشناسی: مطالعه رفتار فازی ترموپلاستیک الاستومرها)  1384 1388

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، رشته مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر (پایان نامه کارشناسی ارشد: ارتباط رفتار رئولوژیکی مذاب با مشخصات مولکولی پلی اتیلن شاخه ای) 1388-1391

 دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رشته مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر (پایان نامه دکتری: مطالعه عوامل موثر بر مکانیزم و سینتیک (تخریب و ) پایداری حرارتی پلی اتیلن با ابزارهای رئومتری) 1391- 1397

 پژوهشگر پلیمری- واحد پژوهش و فناوری پتروشیمی جم- از 1396 تا کنون

مقالات:

1.   Dordinejad, A. K., F. Sharif, M. Ebrahimi, and R. Rashedi. "Time-sweep rheometry for evaluating polyethylene degradation behavior: Effect of formulation and process conditions." Polymer Testing (2018). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941818307104

     2.    Dordinejad, A. K., F. Sharif, M. Ebrahimi, and R. Rashedi. "Rheological and thermorheological assessment of polyethylene in multiple extrusion process." Thermochimica acta 668 (2018): 19-27, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040603118301849


  3.  Dordinejad, Abdol Kamal, and Seyed Hassan Jafari. "Miscibility analysis in LLDPE/LDPE blends via thermorheological analysis: correlation with branching structure." Polymer Engineering & Science 54, no. 5 (2014): 1081-1088.     https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pen.23652

4.      Dordinejad, Abdol Kamal, and Seyed Hassan Jafari. "A qualitative assessment of long chain branching content in LLDPE, LDPE and their blends via thermorheological analysis." Journal of Applied Polymer Science 130, no. 5 (2013): 3240-3250  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.39560

5.       Dordinejad, A. K., S. H. Jafari, H. A. Khonakdar, U. Wagenknecht, and G. Heinrich. "Thermorheological behavior analysis of mLLDPE and mVLDPE: correlation with branching structure." Journal of Applied Polymer Science 129, no. 1 (2013): 458-463. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.38745


 مقالات کنفرانسی  :

A. K. Dordinejad, R. Rashedi, A. Sepahi " Effect of additive formulation on thermo-oxidation of LLDPE" The 4th International Conference and Exhibition on Masterbatch and Polymer Compounds, 2019

A. K. Dordinejad, F. Sharif, M. Ebrahimi, and R. Rashedi, A. Sepahi "Rheometry Method for Monitoring Thermal Degradation of Polyethylene" The 13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2018)

A. K. Dordinejad, F. Sharif, M. Ebrahimi, and R. Rashedi, A. Sepahi " Modification of Polyethylene Branching Structure by Recycling Method " The 13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2018)

A. K. Dordinejad, F. Sharif, M. Ebrahimi, and R. Rashedi, A. Sepahi " The Effect of Antioxidant Content on Polyethylene Thermal Stability: Using the Time-Sweep Rheometry Method " The 13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2018)

R. Adhamdoost, A. K. Dordinejad, K. Afzali "Production of High-Quality Polyethylene Wax using the Nitrogen Sparging Method" The 13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2018)

A. K. Dordinejad,  R. Rashedi, " Thermal Analysis of Re-Extruded Polyethylene by using Successive Self-nucleation and Annealing (SSA) Treatment" The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018)

A. K. Dordinejad,  R. Rashedi, " Preparation of Long Chain Branched Polyethylene using Linear Low Density Polyethylene, Different Amounts of Antioxidant and Extrusion Method" The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018)

A. K. Dordinejad, R. Rashedi, "Effect of Residual Catalyst Levels and Melt Processing on Yellowness Index of Linear Low Density Polyethylenes " The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018)

A. K. Dordinejad, F. Sharif, M. Ebrahimi, and R. Rashedi, " Evaluation of Polyethylene Degradation during Multiple Melt Processing: Comparison of Rheometry and Melt Flow Index Results " The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018)

A. K. Dordinejad, F. Sharif, M. Ebrahimi, and R. Rashedi, " A Novel Method for Evaluating Thermal Degradation of Polyethylene: Time-Sweep Rheometry in the Air Atmosphere " The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018)

A. K. Dordinejad, R. Rashedi, A. Sepahi "Evaluation of Rheological, Crystallinity, Physical and Mechanical Properties of LLDPE/LDPE Compounds" The 3th International Conference and Exhibition on Masterbatch and Polymer Compounds, 2018

A. K. Dordinejad, R. Rashedi, A. Sepahi "Effect of Residual Catalyst Levels on Polyethylene Degradation Behavior" 2nd International Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference (OGPC 2018)

A. K. Dordinejad, R. Rashedi, A. Sepahi "Polyethylene Degradation Monitoring during the Multiple Melt Processing" 2nd International Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference (OGPC 2018)

A. K. Dordinejad, R. Rashedi, A. Sepahi "Effect of Temperature and Atmosphere on the Thermal Degradation of Polyethylene" 2nd International Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference (OGPC 2018)

A. K. Dordinejad, F. Sharif, M. Ebrahimi, and R. Rashedi, A. Sepahi "Rheological Evaluation of Polyethylene/ClayNanocomposites in Presence and Absence of Compatibilizer" International congress Chemistry and Nanochemicals From research to technology, 2018

A. K. Dordinejad, F. Sharif, M. Ebrahimi, and R. Rashedi, A. Sepahi "Detection of the Polyethylene/Clay Nanocomposites Degradation due to UV beam by using Frequency-Sweep Rheology" International congress Chemistry and Nanochemicals From research to technology, 2018

A. K. Dordinejad, F. Sharif, M. Ebrahimi, and R. Rashedi, A. Sepahi "Evaluation of the Degradation Behavior of Polyethylene/Clay Nanocomposites Using Time-Sweep Rheology" International congress Chemistry and Nanochemicals From research to technology, 2018

A. K. Dordinejad, R. Rashedi, A. Sepahi, M. Hamidi-Arani "The effect of different levels of titanium on the behavior of linear low density polyethylene degradation" OGPD 2018

A. K. Dordinejad, R. Rashedi, A. Sepahi, M. Hamidi-Arani "Modification of Linear Polyethylene Structure to Branched Polyethylene Caused by Degradation during Melt Extrusion" OGPD 2018

A. K. Dordinejad, R. Rashedi, A. Sepahi, M. Hamidi-Arani "Time-Resolved Rheometry Method to Monitor the Behavior of Linear Low-Density Polyethylene Degradation: the Effect of Antioxidants" OGPD 2018

A. K. Dordinejad, R. Rashedi, A. Sepahi "Evaluation of linear low density polyethylenes degradation using rheometry tool" 5th International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering, 2017

A. K. Dordinejad, R. Rashedi, A. Sepahi "Investigation of Linear Viscoelastic Behavior of LLDPE / LDPE Blends Using the Palierne Model" 5th International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering, 2017

A. K. Dordinejad, R. Rashedi, A. Sepahi "The effect of branching structure in polyethylenes on prediction of molecular weight distribution" 5th International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering, 2017

عبدالکمال دوردی نژاد، فرهاد شریف، مرتضی ابراهیمی ، رضا راشدی، عبدالحنان سپاهی; "ارزیابی رئولوژیکی تغییرات ساختار مولکولی پلی اتیلن سبک خطی در حین تخریب در اکستروژن " سومین همایش ملی رئولوژی، تیرماه 97

عبدالکمال دوردی نژاد، رضا راشدی، عبدالحنان سپاهی، سیدکمال افضلی; " بررسی اثر نوع و مقدار آنتی اکسیدانت بر شروع تخریب پلی اتیلن سبک خطی " شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ، بهمن ماه 97

اختراعات :

استفاده از واکنش پلیمریزاسیون تراکمی فوم پلی یورتان برای طراحی سامانه ترمز یک خودرو شیمیایی(1387)

شماره ثبت: 38708420   ، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

رتبه ها و افتخارات کسب شده:

رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر سال 1388

رتبه 1 کنکور دکتری رشته مهندسی پلیمر سال 1391

  

:اطلاعات تماس

آدرس: استان بوشهر، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه،  پتروشیمی جم، واحد تحقیق و توسعه

تلفن:37323074-077  (داخلی: 3621)

دورنگار:37323311-077

کدپستی: 415-75391

ایمیل:a.dordinejad@jpcomplex.com 

جناب آقای سیدرضا ادهم دوست

 
 

سمت کنونی:

 • پژوهشگر آزمایشگاه پیشتاز پلیمری

زمینه پژوهشی مورد علاقه:

              - Chemical & Polymeric Setup & Pilot design

-Instruments & Measurements

-Polymerization & Polymer Forming Processes

سوابق شغلی و آموزشی مرتبط:

2015 ~ Now                 Research & Development of Jam petrochemical company, Polymeric Pilot                                     Researcher

2008 ~ 2015                Central Laboratory of Jam petrochemical company, Polymer Shift Supervisor

 

 

2005 ~ 2008                Pardis Hava Rayehe, Researcher & Product manager

 

 

2002 ~ 2005              Master of Science, Organic Chemistry, Department of Chemistry,

                                             Sistan & Balouchestal University, Zahedan, Iran

                                  Thesis: Study of reaction between acetylenic esters and triphenyilphosphite in  the presence of Pyrazole & Indazole 

  

1998 ~ 2002                Bachelor of Science, Applied Chemistry, Department of Chemistry, Ferdowsi  university of Mashhad, Mashhad, Iran

Thesis:  Emulsion Polymerization of vinyl acetate.

مقالات:

 • Ø  Malek Taher Maghsoodlou; Sayyed Mostafa Habibi Khorassani; Mohammad Kazem Rofouei; Sayyed Reza Adhamdoust; Mahmoud Nassiri, Triphenylphosphite as a good reagent for the diasteroselective synthesis of phosphonate esters, Volume 2006Issue 12, pp. 145-151, DOI10.3998/ark.5550190.0007.c17

  Ø  Maghsoodlou, M. T., Habibi-Khorassani, S. M., Nassiri, M., Adhamdoust, S. R., & Salehzadeh, J., Stable phosphorus ylides and heterocyclic phosphonate esters derivatives synthesised from stereoselective reactions between triphenyl phosphite and activated acetylenic esters, Journal of Chemical Research, 2008, 79–82 DOI10.3184/030823408784365342 

  Ø  Rostami Charati, F., Taher Maghsoodlou, M., Mostafa Habibi-Khorassani, S., Hazeri, N., Ebrahimi, A., Hossaini, Z., Sayyed Reza Adhamdoust; Mahmoud Nassiri… Makha, M, Efficient Synthesis of Stable Phosphonate Ylides and Phosphonate Esters: Reaction Between Activated Acetylenes and Triphenylphosphite in the Presence of Sulfonamide and Heterocyclic NH-Acids, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 14(1), 2–8 DOI10.2174/1386207311107010002

  Ø  K.afzali, R. Rashedi, S. Houshmand, Sayyed Reza Adhamdoust, Applying Fast Methods on PE100 Compounds to Predict the Slow Crack Growth of HDPE Pipe Materials, 4th International Conference and Exhibition on Masterbatch & Polymer Compounds, 17-18 Feb 2019, Tehran, Iran. 

  Ø  Seyed Reza Adhamdoost, Abdolkamal Dordinejad, Seyed Kamal Afzali, Production of High-Quality Polyethylene Wax using the Nitrogen Sparging Method, 13th International Seminar on Polymer Science & Technology (ISPST 2018), 19-22 Nov 2018, Tehran, Iran.

  Ø  Seyed Reza Adhamdoost, Hamed Aslani, Catalytic Hydrogenation of 1-Hexene to polymeric Grade of Hexane, 2nd International Conference on Oli, Gas, Petrochemical and HSE, 5 Mar 2018, Hamedan, Iran.(In Persian) http://www.civilica.com/Paper-OGPH02-OGPH02_045=هیدروشناسیون-کاتالیستی-1-هگزن-برای-تولید-هگزان-با-عیار-پلیمری.html

  Seyed Reza Adhamdoost, Amirreza Hasani, Decontamination of polyethylene wax through sparging of nitrogen, 2nd International Conference on Oli, Gas, Petrochemical and HSE, 5 Mar 2018, Hamedan, Iran.(In Persian) http://www.civilica.com/Paper-OGPH02-OGPH02_046=روغن-زدایی-از-وکس-پلی-اتیلن-از-طریق-اسپارجینگ-نیتروژن.html 

اطلاعات تماس:

 • آدرس: بوشهر، منطقه اقتصادی پارس جنوبی، عسلویه، پتروشیمی جم
 • تلفن: 7323221-0773
 • دورنگار: 7323311-0773
 • کد پستی: 415-75391
 • ایمیل: S_Adahamdoost@jpcomplex.com, Mailboxadham@gmail.com