هیات مدیره و مدیرعامل


آقای پاشنه طلا
محمدحسین پاشنه طلا
محمدرضا سعیدی
علی اکبر مشتاقی سیدجلال میرهاشمی

رضا امیری

         
شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری
رئیس هیات مدیره 1397/02/25 غیر موظف
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا محمدرضا سعیدی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره 1398/01/20 موظف
شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین علی اکبر مشتاقی عضو هیات مدیره 1398/06/24 موظف
سرمایه گذاری سهام عدالت سیدجلال میرهاشمی عضو هیات مدیره 1398/05/14 غیرموظف
شرکت کسترش تجارت پارس سبا
محمدحسین پاشنه طلا
عضو هیات مدیره 1398/02/25 موظف