چارت سازمانی

هیات مدیره و مدیرعامل


آقای سقایی  
مهدی حکاک
محمدسجاد سیاهکارزاده
  حسن عباس‌زاده

رضا امیری

         
شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری
رئیس هیات مدیره 1397/02/25 غیر موظف
    نایب رئیس هیات مدیره   موظف
سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان شمالی حسن عباس‌زاده عضو هیات مدیره 1400/06/02 غیرموظف
شرکت کاوشگران بازار سرمایه
محمدسجاد سیاهکارزاده عضو هیات مدیره 1400/06/31 موظف
شرکت نفت، گاز و پتروشمی تامین مهدی حکاک عضو هیات مدیره 1399/08/20 غیرموظف