هیات مدیره و مدیرعامل


آقای سقایی  
سید ابراهیم سقایی
محمدرضا سعیدی
  مرضیه طهماسبی

رضا امیری

         
شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری
رئیس هیات مدیره 1397/02/25 غیر موظف
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا محمدرضا سعیدی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره 1398/01/20 موظف
سرمایه گذاری سهام عدالت مرضیه طهماسبی عضو هیات مدیره 1398/12/13 غیرموظف
شرکت کسترش تجارت پارس سبا
سید ابراهیم سقایی
عضو هیات مدیره 1399/02/22 موظف