چارت سازمانی

هیات مدیره و مدیرعامل


آقای سقایی  
مهدی حکاک
سید ابراهیم سقایی
محمدرضا سعیدی
  حسن عباس زاده

رضا امیری

         
شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری
رئیس هیات مدیره 1397/02/25 غیر موظف
شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا محمدرضا سعیدی نایب رئیس هیات مدیره 1398/01/20 موظف
سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان شمالی حسن عباس زاده عضو هیات مدیره 1400/06/02 غیرموظف
شرکت گسترش تجارت پارس سبا
سید ابراهیم سقایی
عضو هیات مدیره 1399/02/22 موظف
شرکت نفت، گاز و پتروشمی تامین مهدی حکاک عضو هیات مدیره 1399/08/20 غیرموظف