گزارش هفتگی بازار سرمایه

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 120میلیون ریال  (شامل تعداد120.000سهم به ارزش به اسمی 1000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 13,800,000 میلیارد ریال (شامل 13800 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000ریال) در پایان سال منتهی به 1398/04/01 افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه قبلی مبلغ افزایش سرمایه آخرین سرمایه منبع افزایش سرمایه تاریخ ثبت
120 1,080 1,200 مطالبات حال شده 1383/05/11
1,200 3,998,800 4,000,000 مطالبات حال شده و آورده نقدی 1385/03/03
4,000,000 800,000 4,800,000 مطالبات حال شده 1385/10/23
4,800,000 4,800,000 9,600,000 مطالبات حال شده و آورده نقدی 1394/03/24
9,600,000 8,400,000 13,800,000 مطالبات حال شده 1397/09/24
ترکیب سهامداران
کد نام تعداد سهام درصد سهام
1 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 1115799923 23.25
2 صندوق بازنشستگی کشوری 1097215761 22.86
3 شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین 1089205232 22.69
4 شرکت کارگزاری سهام عدالت/ سرمایه گذاری استان ها 720000000 15.00
5 گروه سرمایه گذاری ایرانیان 243622667 5.08
6 سهام بلوکه شده سازمان خصوصی سازی 91375331 1.9
7 سهام ترجیحی 28624669 0.60
8 سایر 414156417 8.63
جمع 4800000000 100