گزارش هفتگی بازار سرمایه

 کدال

برای مشاهده آخرین اطلاعیه های پتروشیمی جم در کدال کلیک کنید

 

 

 

  گزارش هفتگی بازار سرمایه   مدیریت سرمایه گذاری، تامین مالی و ارز

 

 📝گزارش بازارهای مالی منتهی به 15 مردادماه 1400

📝گزارش بازارهای مالی منتهی 28 خردادماه 1400

📝 گزارش بازارهای مالی منتهی به 14 خردادماه 1400

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 120میلیون ریال  (شامل تعداد120.000سهم به ارزش به اسمی 1000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 13,800,000 میلیارد ریال (شامل 13800 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000ریال) در پایان سال منتهی به 1398/04/01 افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه قبلی مبلغ افزایش سرمایه آخرین سرمایه منبع افزایش سرمایه تاریخ ثبت
120 1,080 1,200 مطالبات حال شده 1383/05/11
1,200 3,998,800 4,000,000 مطالبات حال شده و آورده نقدی 1385/03/03
4,000,000 800,000 4,800,000 مطالبات حال شده 1385/10/23
4,800,000 4,800,000 9,600,000 مطالبات حال شده و آورده نقدی 1394/03/24
9,600,000 8,400,000 13,800,000 مطالبات حال شده 1397/09/24
ترکیب سهامداران
کد نام تعداد سهام درصد سهام
1 شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 3,161,836,986 22.91
2 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 3,090,234,997 22.39
3 شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین 2,321,974,046 16.83
4 شرکت کارگزاری سهام عدالت/ سرمایه گذاری استان ها 2,032,909,502 14.73
5 شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 636,390,167 4.61
6 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 640,118,541 4.64
7 شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب کشوری 486,689,715 3.53
8 سایر 1,429,846,046 10.36
جمع 13,800,000,000 100