مدیران عامل جم از ابتدا تاسیس شرکت تاکنون

نام و نام خانوادگی:

جناب آقای دکتر رضا علیزاده

مدیرعامل فعلی 

نام و نام خانوادگی:

جناب آقای دکتر محمدرضا سعیدی

دوران تصدی:

1398/1/25 لغایت 1400/05/11

نام و نام خانوادگی:

جناب آقای مهندس سید حسین میرافضلی

دوران تصدی:

1394/7/23 لغایت 1398/1/24

نام و نام خانوادگی:

جناب آقای مهندس سید علی بهشتیان

دوران تصدی:

1392/11/6 لغایت 1394/7/23

نام و نام خانوادگی:

جناب آقای محمد هاشم زاده

دوران تصدی:

1392/8/15 لغایت 1392/11/6

نام و نام خانوادگی:

جناب آقای مهندس سپهدار انصاری نیک

دوران تصدی:

1391/6/5 لغایت 1392/8/15

نام و نام خانوادگی:

جناب آقای مهندس مصطفی مرتضوی

دوران تصدی:

1389/5/11 لغایت 1391/6/4

بیگی

نام و نام خانوادگی:

جناب آقای مهندس حسن بیگی

دوران تصدی:

1380/8/13 لغایت 1389/8/16

نام و نام خانوادگی:

مرحوم مهندس غلام عباس کبیر

دوران تصدی:

1380/5/28 لغایت 1380/8/13