روابط عمومی و امور بین الملل

هر سازمان برای رسیدن به اهداف و حفظ پویایی و حیات خود نیازمند تعامل با مخاطبین درون و بیرون سازمان است. درک متقابل و تفاهم با مخاطبین نقش موثری در بهبود رویه ها، رفع نقاط ضعف و تقویت ارکان موثر آن مجموعه دارد.
طبق تعریف انجمن بین المللی روابط عمومی، روابط عمومی عملی است ممتد، مداوم و طرح ریزی شده که از طریق آن سازمانها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی و حمایت کسانی را که با سازمان سرو کار دارند بدست بیاورند و اموری چون مخاطب شناسی، شناخت افکار عمومی، سنجش میزان انتشار پیام، سنجش بازتاب پیام، تدوین برنامه های مرتبط و ارزیابی برنامه ها و .... از وظایف اصلی هر واحد روابط عمومی است.
 یک برنامه روابط عمومی موثر باید مبتنی بر اهداف روشن و دقیق باشدو مخاطب خاص خود را به درستی بشناسد و به شیوه ای دقیق ارائه شود که توجه مخاطب را جلب کند.
از وظایف خطیر روابط عمومی در هر سازمان داشتن شناخت علمی از تشکیلات، عملکرد و اهداف سازمان وآشنایی با نقاط قوت و ضعف آن است
روابط عمومی وظیفه دارد چون آینه درخواست و توقع مخاطبین را به مدیران سازمان و عملکرد و نقاط برجسته فعالیتها را به بیرون از سازمان منعکس نماید.
و از اهداف روابط عمومی حسن رابطه و توسعه تفاهم با مخاطبین سازمان از طریق آگاه کردن، تشویق و ترغیب به منظور تسریع دستیابی به مقاصد و تحقق اهداف سازمان.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم بر اساس وظایف و مسئولیت های تعیین شده سازمانی و با بهره مندی از روش ها و امکانات نوین می کوشد نقش موثر و پویایی در تحقق اهداف سازمان داشته باشد و در این مسیر همواره واحدی پیشرو و سازنده بحساب آید.