پارک صنعتی گوهر افق

شرکت توسعه پارک صنعتی گوهر افق

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﻮﻫﺮ اﻓﻖ درسال 1391 هجری شمسی ﺷﻤﺎره 1865 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮐﻨــﮕﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷــﻬﺮ با ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﭼـﻬـــﺎر ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ ﺟــﻢ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺻﺪف ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻻﻫﻮ  تاسیس شد. اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺟﺮای ﭘﺎرک اﺳﺘﺎﯾﺮن در ﺳﺎل 1385 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠّﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ مطرح و در دستورکار قرارگرفت،ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ 9 ﻫﮑﺘﺎر اﺣﺪاث ﮔﺮدد.

* به دلیل اﺷﺘﺮاک در ﺧﻮراک اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎ، ﭘﺎرک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﭘﺎرک اﺳﺘﺎﯾﺮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.

 

مهمترین اهداف:

1. اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه واﺣﺪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﻣﻨﻮﻣﺮ

2. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮردﻧﯿﺎز

3. اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮراک و ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ

4. اﺣﺪاث ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه 10 ﻫﺰار ﺗﻨﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﻣﻨﻮﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک ﭘﺮوژهﻫﺎ

5. اﺣﺪاث اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺮوﮐﺴﺎﯾﺪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ

6. اﺣﺪاث اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﭘﺮوژهﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا:

1. شرکت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ:

 ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 260 ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل، اﮐﺮﯾﻠﻮﻧﯿﺘﺮل ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ اﺳﺘﺎﯾﺮن و راﺑﺮ ABS/Rubber 

2. ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺻﺪف ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ:

ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 136 ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل، ﻻﺳﺘﯿﮏ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ESBR

3. ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻻﻫﻮ:

ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 120 ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل ، ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ EPS

4. شرکت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب:

ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 120 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ، ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن

   

 51/37 درصد سهام ایـن شــرکــت متعلق به پـتــروشـیـمی جـم است.

مدیریت این شرکت بر عهده مهندس میربلوکی می باشد.

 

 جهت مشاهده وب سایت شرکت گوهر افق روی لینک زیر کلیک فرمائید.

httP://www.gopc.info