بازدید سرپرست و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی از پتروشیمی جم و پروژه ABS/RUBBER

بازدید از پروژه ABS-Rubber 8
بازدید سرپرست و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی از پتروشیمی جم 1
بازدید از پروژه ABS-Rubber 7
بازدید از پروژه ABS-Rubber 3
بازدید سرپرست و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی از پتروشیمی جم 6
بازدید سرپرست و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی از پتروشیمی جم 5
بازدید سرپرست و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی از پتروشیمی جم 4
بازدید سرپرست و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی از پتروشیمی جم 3
بازدید سرپرست و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی از پتروشیمی جم 2
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید