فرم ثبت نام اطلاعات درخواستی

فرم ثبت نام کنندگان در وندور لیست تدارکات

بخش اول. اطلاعات ارتباطی با تولید کننده
*
*
*
*
*
*
بخش دوم. اطلاعات ارتباطی با تامین کننده
*
*
*
*
*
*
بخش سوم. اطلاعات ارتباطی با مصرف کننده
*
*
*
*
*
*
بخش چهارم. اطلاعات ارتباطی