اخبار

دوازدهمین مانور سالانه مجتمع پتروشیمی جم در 1400

دوازدهمین مانور سالانه مجتمع پتروشیمی جم در 1400
دوازدهمین مانور سالانه مجتمع پتروشیمی جم با موضوع وقوع نشتی بوتادین از فلنج لاین خروجی P-7020B برگزار شد.

در مانور آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری واحد آفسایت ﺣﺎدﺛﻪ وﻗﻮع ﻧﺸﺘﯽ ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ از ﻓﻠﻨﺞ ﻻﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ P-7020B در BL ﻣﺨﺎزن ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ واحد آﻓﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺸﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﯽ  P-7020Bﻣﺨﺎزن ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ اتفاق می‌افتد و ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺘﯽ با اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری، اﯾﻤﻨﯽ، آﺗﺶ‌ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎر است.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم، ﻧﻔﺮ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮدار ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﻮده، ﻣﺘﻮﺟﻪ وﻗﻮع ﻧﺸﺘﯽ از ﻓﻠﻨﺞ ﻻﯾﻦ 1 ﺧﺮوجی P-7020B ﺷﺪه و اتاق کنترل را از طریق بی‌سیم مطلع می‌نماید. ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ‌ﻧﺸﺎﻧﯽ، اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم را ﺑه عمل آورده و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌کنند.

به منظور ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری و ﺟﺪاﺳﺎزی ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺴﺎرت‌دﯾﺪه و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺪاسازی ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﺎدﺛﻪ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر (اﺟﺎزه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺳﻮی اﻓﺴﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ) ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری و ﺗﻌﻤﯿﺮات، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﯿﻢ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮط و اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن و ﺟﺪاﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﯽ‌کند.

گفتنی است ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ارزیابی افسر حراست، لجستیک و تعمیرات به لحاظ سرﻋﺖ ﻋﻤﻞ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری، وﺿﻌﯿﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﻣﺪادی، ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻔﺮات و ﺗﺠﻬﯿﺰات؛ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن شامل ﻧﺤﻮه درﻣﺎن ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛه، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮ در ﮐﻮﺗﺎه‌ترﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﻌﻄﺎف، ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ‌ﺳﻨﺠﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ؛ ﺗﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﺎدﺛﻪ از جمله ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین ارزیابی موضوعات ایمنی با توجه به فاکتورهایی همچون ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌیت‌های ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ از ﺳﻮی اﻓﺴر ایمنی، ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن راه‌ﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﯿﻢ‌ﻫﺎی واﮐﻨﺶ‌دﻫﻨﺪه، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮔﺮوه اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻋﻼﻣﺖ‌ﮔﺬاری ﻧﻘﺎط ﻧﺎ اﯾﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻤﻨﯽ؛ نحوه تصمیمات استراتژیک ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و اﺟﺮا از جمله شاخص‌های وﺿﻌﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﮑﯽ و اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اجرایی و تاکتیکی، ﻣﺸﺨﺺ کردن اﺳﺘﺮاﺗﮋی، ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای روش‌های ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎده‌ﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋی‌ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت (ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺧﻨﮏ‌ﺳﺎزی، ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﻣﺪاد ﻧﻔﺮات ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه، ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻧﺤﻮه اﻃﻔﺎء و...)؛ ﻧﺤﻮه اﻋﻼم و اﻋﺰام ﺗﯿﻢ آﺗﺶ‌ﻧﺸﺎﻧﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻋﻼم ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری انجام شد.

گفتنی است ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﻣﻮر HSE ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﻮر، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻣﺎﻧﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و در ﭘﺎﯾﺎن، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﻤﻊ‌ﺑﻨﺪی ﺷﺪه را به ﺼﻮرت ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه‌های ﻣﺮﺗﺒﻂ اراﺋﻪ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

 

تصاویر بیشتر را اینجا ببینید

۱۸ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۱۰
روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم |
تعداد بازدید : ۷۱۸
کد خبر : ۱,۸۶۹
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید