اخبار

مانور آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری واحد HD برگزار شد

مانور اضطراری
مانور آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری با موضوع وقوع نشتی هگزان در واحد HD پتروشیمی جم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم، با وﻗﻮع ﻧﺸﺘﯽ ﻫﮕﺰان از ﻓﻠﻨﺞ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻤﭗ P-4012B ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﻮده، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺪه و اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل واﺣﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯽ‌ﺳﯿﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ‌کند. ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ‌ﻧﺸﺎﻧﯽ، اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم را به عمل آورده و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

این عملیات با اهداف ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری، ﺗﻌﻤﯿﺮات، ﺣﺮاﺳﺖ، آﺗﺶ‌ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاری در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری و همچنین ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری واﺣﺪ HDPE برگزار شد.

گفتنی است در پایان نشست ارزیابی نحوه اقدامات کنترلی بهره‌برداری واحد و تعامل با دیگر واحدهای درگیر در مانور  برگزار شد که فاکتورهای مختلفی همچون آمادگی تیم فرماندهی حادثه، نحوه تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و اجرا، بهداشت و درمان و ایمنی، سرعت عمل گروه‌‌ها، و وضعیت اعلام پایان شرایط اضطراری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۴۷
تعداد بازدید : ۳۹۱
کد خبر : ۱,۸۸۲
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید