پروانه ساخت محصولات پلیمری

پروانه ساخت محصولات پلیمری 15
پروانه ساخت محصولات پلیمری 14
پروانه ساخت محصولات پلیمری 13
پروانه ساخت محصولات پلیمری 12
پروانه ساخت محصولات پلیمری 11
پروانه ساخت محصولات پلیمری 10
پروانه ساخت محصولات پلیمری 9
پروانه ساخت محصولات پلیمری 8
پروانه ساخت محصولات پلیمری 7
پروانه ساخت محصولات پلیمری 6
پروانه ساخت محصولات پلیمری 5
پروانه ساخت محصولات پلیمری 4
پروانه ساخت محصولات پلیمری 3
پروانه ساخت محصولات پلیمری 2
پروانه ساخت محصولات پلیمری 1

گواهینامه ها

iso  1

iso 1

iso  2

iso 2

iso  3

iso 3

iso  4

iso 4

EN ISO 10015-1999

EN ISO 10015-1999

ISO 10015-1999

ISO 10015-1999

food

food

REACH

REACH

گواهینامه 33

گواهینامه 33

KIWA  گواهینامه (PE100)

KIWA گواهینامه (PE100)

گواهینامه رتبه 38

گواهینامه رتبه 38

گواهینامه تحقیق و توسعه

گواهینامه تحقیق و توسعه

گواهینامه رتبه 27

گواهینامه رتبه 27

گواهینامه رتبه 39

گواهینامه رتبه 39

گواهی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

گواهی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

گواهی تعهد به تعالی

گواهی تعهد به تعالی

گواهی نامه عملکرد مناسب در بخش های اصلی و جانبی در چهارمین جشنواره ملی بهره وری

گواهی نامه عملکرد مناسب در بخش های اصلی و جانبی در چهارمین جشنواره ملی بهره وری

گواهی نامه نامزدی

گواهی نامه نامزدی

گواهینامه عضویت سطح زرین

گواهینامه عضویت سطح زرین

تقدیرنامه ها

مقاله پژوهش

مقاله پژوهش

تقدیرنامه اظهارنامه95

تقدیرنامه اظهارنامه95

جایزه تعالی 1394

جایزه تعالی 1394

تقدیرنامه تولید ملی - افتخار ملی سال 91

تقدیرنامه تولید ملی - افتخار ملی سال 91

تقدیرنامه اولین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

تقدیرنامه اولین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

تقدیرنامه برای تعالی 1390

تقدیرنامه برای تعالی 1390

تقدیرنامه برای تعالی 1391

تقدیرنامه برای تعالی 1391

تقدیرنامه برای تعالی 1392

تقدیرنامه برای تعالی 1392

تقدیرنامه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

تقدیرنامه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

تقدیرنامه تدوین اولین نظام نامه فرایندها و فعالیت های روابط عمومی

تقدیرنامه تدوین اولین نظام نامه فرایندها و فعالیت های روابط عمومی