پروانه ساخت محصولات پلیمری

پروانه ساخت محصولات پلیمری 15
پروانه ساخت محصولات پلیمری 14
پروانه ساخت محصولات پلیمری 13
پروانه ساخت محصولات پلیمری 12
پروانه ساخت محصولات پلیمری 11
پروانه ساخت محصولات پلیمری 10
پروانه ساخت محصولات پلیمری 9
پروانه ساخت محصولات پلیمری 8
پروانه ساخت محصولات پلیمری 7
پروانه ساخت محصولات پلیمری 6
پروانه ساخت محصولات پلیمری 5
پروانه ساخت محصولات پلیمری 4
پروانه ساخت محصولات پلیمری 3
پروانه ساخت محصولات پلیمری 2
پروانه ساخت محصولات پلیمری 1

گواهینامه ها

iso  1

iso 1

iso  2

iso 2

iso  3

iso 3

iso  4

iso 4

pipe

pipe

food

food

ایزوها 1

ایزوها 1

ISO 10015-1999

ISO 10015-1999

rich

rich

گواهینامه رتبه 38

گواهینامه رتبه 38

گواهینامه 33

گواهینامه 33

گواهینامه تحقیق و توسعه

گواهینامه تحقیق و توسعه

گواهینامه رتبه 39

گواهینامه رتبه 39

گواهینامه رتبه 27

گواهینامه رتبه 27

گواهی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

گواهی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

گواهی تعهد به تعالی

گواهی تعهد به تعالی

گواهی نامه عملکرد مناسب در بخش های اصلی و جانبی در چهارمین جشنواره ملی بهره وری

گواهی نامه عملکرد مناسب در بخش های اصلی و جانبی در چهارمین جشنواره ملی بهره وری

گواهی نامه نامزدی

گواهی نامه نامزدی

گواهینامه عضویت سطح زرین

گواهینامه عضویت سطح زرین

KIWA  گواهینامه

KIWA گواهینامه

تقدیرنامه ها

مقاله پژوهش

مقاله پژوهش

تقدیرنامه اظهارنامه95

تقدیرنامه اظهارنامه95

جایزه تعالی 1394

جایزه تعالی 1394

تقدیرنامه تولید ملی - افتخار ملی سال 91

تقدیرنامه تولید ملی - افتخار ملی سال 91

تقدیرنامه اولین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

تقدیرنامه اولین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

تقدیرنامه برای تعالی 1390

تقدیرنامه برای تعالی 1390

تقدیرنامه برای تعالی 1391

تقدیرنامه برای تعالی 1391

تقدیرنامه برای تعالی 1392

تقدیرنامه برای تعالی 1392

تقدیرنامه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

تقدیرنامه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

تقدیرنامه تدوین اولین نظام نامه فرایندها و فعالیت های روابط عمومی

تقدیرنامه تدوین اولین نظام نامه فرایندها و فعالیت های روابط عمومی