پروانه ساخت محصولات پلیمری

پروانه ساخت محصولات پلیمری 15
پروانه ساخت محصولات پلیمری 14
پروانه ساخت محصولات پلیمری 13
پروانه ساخت محصولات پلیمری 12
پروانه ساخت محصولات پلیمری 11
پروانه ساخت محصولات پلیمری 10
پروانه ساخت محصولات پلیمری 9
پروانه ساخت محصولات پلیمری 8
پروانه ساخت محصولات پلیمری 7
پروانه ساخت محصولات پلیمری 6
پروانه ساخت محصولات پلیمری 5
پروانه ساخت محصولات پلیمری 4
پروانه ساخت محصولات پلیمری 3
پروانه ساخت محصولات پلیمری 2
پروانه ساخت محصولات پلیمری 1

گواهینامه ها

EN ISO 45001:2018

EN ISO 45001:2018

EN ISO 1400:2015

EN ISO 1400:2015

EN ISO 9001:2015

EN ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

EN ISO 5001:2018

EN ISO 5001:2018

EN ISO 10015-1999

EN ISO 10015-1999

food

food

REACH Certificate 1,3 BUTADIENE

REACH Certificate 1,3 BUTADIENE

REACH Certificate 1_BUTENE

REACH Certificate 1_BUTENE

REACH Certificate ETHYLENE

REACH Certificate ETHYLENE

REACH Certificate PROPENE

REACH Certificate PROPENE

ISO 10015-1999

ISO 10015-1999

گواهینامه 33

گواهینامه 33

KIWA  گواهینامه (PE100)

KIWA گواهینامه (PE100)

گواهینامه رتبه 38

گواهینامه رتبه 38

گواهینامه تحقیق و توسعه

گواهینامه تحقیق و توسعه

گواهینامه رتبه 27

گواهینامه رتبه 27

گواهینامه رتبه 39

گواهینامه رتبه 39

گواهی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

گواهی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

گواهی تعهد به تعالی

گواهی تعهد به تعالی

گواهی نامه عملکرد مناسب در بخش های اصلی و جانبی در چهارمین جشنواره ملی بهره وری

گواهی نامه عملکرد مناسب در بخش های اصلی و جانبی در چهارمین جشنواره ملی بهره وری

گواهی نامه نامزدی

گواهی نامه نامزدی

گواهینامه عضویت سطح زرین

گواهینامه عضویت سطح زرین

گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی الفین

گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی الفین

گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی واحد پلی اتیلن

گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی واحد پلی اتیلن

گواهینامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

گواهینامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO/IEC 20000-1:2011

تقدیرنامه ها

مقاله پژوهش

مقاله پژوهش

تقدیرنامه اظهارنامه95

تقدیرنامه اظهارنامه95

جایزه تعالی 1394

جایزه تعالی 1394

تقدیرنامه تولید ملی - افتخار ملی سال 91

تقدیرنامه تولید ملی - افتخار ملی سال 91

تقدیرنامه اولین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

تقدیرنامه اولین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

تقدیرنامه برای تعالی 1390

تقدیرنامه برای تعالی 1390

تقدیرنامه برای تعالی 1391

تقدیرنامه برای تعالی 1391

تقدیرنامه برای تعالی 1392

تقدیرنامه برای تعالی 1392

تقدیرنامه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

تقدیرنامه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

تقدیرنامه تدوین اولین نظام نامه فرایندها و فعالیت های روابط عمومی

تقدیرنامه تدوین اولین نظام نامه فرایندها و فعالیت های روابط عمومی