آگهی مزایده عمومی

مزایده

97-04

پتروشیمی جم

پتروشیمی جم

آگهی فراخوان مزایده عمومی فروش املاک متعلق به پتروشیمی جم

۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۰۰

شرکت پتروشیمی جم درنظر دارد املاک متعلق به خود واقع در تهران و شهرستان نور را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

ردیف

آدرس

مشخصات ثبتی

مشخصات بنای احداثی

قیمت پایه(ریال)

1

ساختمان عباس آباد

  پلاک ثبتی 1691/3526  شماره ملک 1691 فرعی از 3526 اصلی مفروز و مجزی شده از 1791

خ شهید بهشتی خ عبادی,خ ناهید, شماره 62 به متراژ 914 متر مربع

79.000.000.000

2

شمیران-خ دکتر شریعتی-بالاتر از پل رومی-کوچه دولو-پ 17

پلاک ثبتی 182/2910 مفروز و مجزی شده از 41 قطعه 18 تفکیکی بخش 11 شمیرانات

-یک دستگاه آپارتمان به متراژ 138.32 متر مربع واقع در شمال غرب طبقه پنجم

38.700.000.000

3

شمیران-خ دکتر شریعتی- بالاتر از پل رومی -کوچه دولو-پ 17

پلاک ثبتی 183/2910 مفروز و مجزی شده از 41 قطعه 19 تفکیکی بخش 11 شمیرانات

-یک دستگاه آپارتمان به متراژ 130.76 متر مربع واقع در شمال شرق طبقه پنجم

36.600.000.000

4

شمیران-خ دکتر شریعتی-بالاتر از پل رومی -کوچه دولو-پ 17

پلاک ثبتی 184/2910 مفروز و مجزی شده از 41 قطعه 20 تفکیکی بخش 11 شمیرانات

-یک دستگاه آپارتمان به متراژ 414.32 متر مربع واقع در جنوب طبقه پنجم

116.000.000.000

5

زمین قریه پیمد

یک قطعه زمین مشجر به پلاک ثبتی 58/96

-مازندارن, نور, رویان قریه پیموط به مساحت 47,123 متر مربع

30.000.000.000

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ پیشنهادی می باشد.

 دریافت اسناد: اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه 97/12/23 و از طریق وب سایت شرکت پتروشیمی جم به آدرس www.jpcomplex.ir/fa/tender (بخش مناقصه و مزایده) قابل دریافت می باشد.             

               شرکت کنندگان در مزایده می توانند نرخ پیشنهادی خود را برای تمامی موارد فوق الذکر به صورت یکجا و یا هریک از ردیفهای مورد نظر به صورت جداگانه ارائه نمایند.       

           سایر مشخصات موضوع مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد .

اسناد مزایده بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور گردیده و حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه 97/12/25 به نشانی تهران - خیابان توانیر - خیابان نظامی گنجوی پلاک 27 دبیرخانه حراست تحویل و رسید دریافت نمایند. 

بدیهی است شرکت پتروشیمی جم  در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است.

تلفن تماس:  88652978    

                                                                                                                      روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.