آگهی مزایده عمومی

مزایده

980101

شرکت توسعه انرژی پادکیش(تاپکو)

شرکت توسعه انرژی پادکیش(تاپکو)

آگهی مزایده عمومی در خصوص فروش محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری شرکت پتروشیمی جم

شرکت توسعه انرژی پادکیش (تاپکو) در نظر دارد به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جم محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری آن مجتمع را با توجه به شرایط مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
شماره مزایده:  980101 
نوع محصول مورد مزایده : محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری
دستگاه نظارت و برگزارکننده : شرکت توسعه انرژی پاد کیش(تاپکو) به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جم
مبلغ تضمین شرکت در مزایده : معادل 5 درصد قیمت پایه به ازای هر ردیف
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مندرج می باشد.
شرکت توسعه انرژی پاد کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
دریافت اسناد: جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال ( معادل پنجاه هزار تومان ) (غیر قابل استرداد) به شماره حساب 5192400945 بانک ملت به نام توسعه انرژی پاد کیش به نشانی مزایده گذارمراجعه نماید. 
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از روز چهارشنبه مورخ 98/01/28 ( روز انتشار آگهی) تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه  مورخ 98/02/04( به استثنای روز تعطیل رسمی و پنجشنبه مورخ 98/01/29) به نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر–خیابان توانیر- خیابان خیابان نظامی گنجوی- ساختمان پتروشیمی جم  پلاک 27 طبقه اول  به امور حقوقی و پیمانها شرکت توسعه انرژی پاد کیش جهت دریافت اسناد مزایده مراجعه نمایند. 
اسناد مزایده بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و تا ساعت 14:00 روز  یک شنبه  مورخ 98/02/08 تحویل دبیر خانه حراست شرکت پتروشیمی جم گردد.
هزینه آگهی به تناسب بر عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد. 
روابط عمومی پتروشیمی جم