تاریخ انتشار: یکشنبه 15 اسفند 1400
مانور نشتی پروپیلن در واحد PE

  مانور نشتی پروپیلن در واحد PE

بیست‌ونهمین مانور سالیانه مجتمع پتروشیمی جم با موضوع وقوع نشتی پروپیلن از فلنج لاین ورودی درام D-7001 در ظبقه سوم ناحیه Purification واحد LLDPE، برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮه اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری واﺣﺪ، ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری واﺣﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎی درﮔﻴﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺘﻲ ﺗﻴﻢ آﺗﺶ‌ﻧﺸﺎﻧﻲ از جمله اهداف برگزاری این مانور بوده است.

ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻛﻪ در موقعیت D-7001 ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌالیت‌های نظارتی بوده، متوجه نشتی پروپیلن شده و اتاق کنترل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری را از وقوع حادثه مطلع می‌کند.

پس از اطلاع به آتش‌نشانی، اقدامات لازم جهت کنترل مسیرهای ورودی و خروجی D-7001 صورت گرفته و در ادامه سرپرست شیفت به محل حادثه می‌رود. ایستگاه آﺗﺶ‌ﻧﺸﺎﻧﻲ نیز بلافاصله تیم اطفاء حریق را اعزام می‌کند. به دستور فرمانده عملیات گروهی از آتش‌نشانان رقیق‌سازی و کنترل نشتی را تا شرایط ایمن انجام می‌دهند.

برخی از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت مانور واحد PE، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری، اﻳﻤﻨﻲ و آﺗﺶ‌ﻧﺸﺎﻧﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاری، استفاده از Fire Kit توسط نفرات تعمیرات در زمان آچارکشی، انجام عملیات تاکتیکی و اجرایی مناسب توسط فرمانده عملیات امداد و نجات، انتخاب تکنیک مناسب در زمان کنترل نشتی به خصوص در مکان‌های با ریسک بالا، انتقال اطلاعات فرآیندی دقیق و کامل و کنترل عملیات به لحاظ فرآیندی بوده است.  

مواردی چون ﻓﺮصت‌های ﺑﻬﺒﻮد، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات، ارزیابی‌های مربوط به افسر حراست، لجستیک و تعمیرات؛ بهداشت و درمان؛ تیم فرماندهی؛ موضوعات ایمنی؛ نحوه تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی و اجرا طبق استاندارد و نحوه اعلام و اعزام تیم آتش‌نشانی در نشست پایانی مانور مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است واﺣﺪ LLDPE ﺗﺤﺖ لیسانس BASELL و مهندسی اصولی شرکت TECNIMONT و تکنولوژی SPHERILENE طراحی و اجرا شده است. این واحد با تولید سالانه 300000 تن محصول، از ﺑﺰرگ‌ترﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻠﻴﻤﺮی در اﻳﺮان ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘلی‌اتیلن ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ و ﺳﻨﮕﻴﻦ، و بیش از 54 گرید مختلف اﺳﺖ.

تصاویر
  • مانور نشتی پروپیلن در واحد PE
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است