ردیف اطلاعات فنی نگارنده جزئیات
1 کاربرد آزمون‌های رئولوژی در پلاستیک‌های گرمانرم - دانلود
2 تاثیر ساختار مولکولی پلی اتیلن بر مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی
(Environmental stress cracking resistance (ESCR
عبدالحنان سپاهی دانلود
3 سرعت جریان مذاب (MFR) - دانلود
4 پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا ( PE-RT ) سیدکمال افضلی دانلود
5 فرایندهای تولید پلی اتیلن فرایندهای دوغابی Slurry Processes سیدکمال افضلی دانلود
6 فرآیند های جذب اکبر بوالحسنی دانلود
7 پدیده sharkskin در مذاب های پلیمری سعید هوشمندموید دانلود
8 اثر وزن مولکولی و توزیع آن بر رفتار رئولوژیکی پلی الفینها عبدالحنان سپاهی دانلود
9 آشنایی با تکنیک کالیمتری اسکن تفاضلی - دانلود
10 پدیده شکست مذاب با مکانیزم Stick-Slip در مذاب‌های پلیمری سعید هوشمندموید دانلود
11 آشنایی با تکنیک آنالیز توزین حرارتی - دانلود
12 سیال سازی بستر اکبر بوالحسنی دانلود
13 رفتار ویسکوالاستیک پلی الفینها عبدالحنان سپاهی دانلود
14 فرایندهای فاز گازی Gas-Phase Processes سیدکمال افضلی دانلود
15 ویسکوزیته کششی پلیمرها عبدالحنان سپاهی دانلود
16 پدیده شکست مذاب شدید (Gross Melt Fracture) سعید هوشمندموید دانلود
17 فرایندهای فازی مختلط Mixed-Phase Processes سیدکمال افضلی دانلود
18 کالریمتری روبش تفاضیلی چند مرحله ای - دانلود
19 ویسکوزیته کششی پلی الفینها عبدالحنان سپاهی دانلود
20 پدیده لغزندگی دیواره (Wall Slip) - دانلود
21 پلیمریزاسیون افزایشی کوردیناسیونی سیدکمال افضلی دانلود
22 تکنولوژی متالوسن و آینده تولید LLDPE سیدکمال افضلی دانلود
23 دانسیته پلی‌اتیلن سعید هوشمندموید دانلود
24 اصول آسودگی در پلیمرهای نیمه بلوری (حالت جامد) عبدالحنان سپاهی دانلود
25 پمپ اکبر بوالحسنی دانلود
26 مشخصات بخار اشباع (Saturated Steam) و بخار داغ (Super heated steam) عبدالحنان سپاهی دانلود
27 واکس های پلی اتیلنی سیدکمال افضلی دانلود
28 آنتی‌اکسیدان‌ها سعید هوشمندموید دانلود
29 پلی اتیلن شبکه ای PEX سیدکمال افضلی دانلود
30 دانسیته گازها (Gas Density) عبدالحنان سپاهی دانلود
31 روش های تولید ABS سعید هوشمندموید دانلود
32 فشار بخار اشباع هیدروکربنها عبدالحنان سپاهی دانلود
33 مفهوم کیفیت بخار (Steam quality) عبدالحنان سپاهی دانلود
34 در پلی اتیلن α-Relaxation)α) اصول آسودگی عبدالحنان سپاهی دانلود
35 ارتباط بین انرژی آسودگی ESCRو α در پلی اتیلن عبدالحنان سپاهی دانلود
36 آنتی‌اکسیدان‌های اولیه و ثانویه - دانلود
37 خواص شیمیایی ABS سعید هوشمندموید دانلود
38 توسعه کاتالیزورهای زیگلر-ناتا سیدکمال افضلی دانلود
39 خواص فیزیکی‌ـ‌مکانیکی ABS سعید هوشمندموید دانلود
40 عوامل موثر بر تولید پودر fine در راکتورهای پلیمریزاسیون فاز گازی سعید هوشمندموید دانلود
41 پلیمرهای زیست تخریب پذیر Biodegradable Polymers سایت همپار دانلود
42 تخریب پلیمرها به روش اولتراسونیک سعید هوشمندموید دانلود
43 تکنولوژی ﻫﻮﺳﺘﺎﻟﻦ تولید پلی اتیلن و محصولات سیدکمال افضلی دانلود
آدرس ایمیل آقای افضلی: K_afzali@jpcomplex.com
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است