ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 120میلیون ریال (شامل تعداد120.000سهم به ارزش به اسمی 1000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 13,800,000,000,000 میلیارد ریال (شامل 13800 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000ریال) در پایان سال منتهی به 1398/04/01 افزایش یافته است.

کد نام تعداد سهام درصد سهام
1 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 3,114,177,749 22.57
2 صندوق بازنشستگی کشوری 3،154،498،186 22.86
3 شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین 2,312,163,636 16.75
4 شرکت کارگزاری سهام عدالت/ سرمایه گذاری استان ها 2،069،999،988 15.00
5 گروه سرمایه گذاری ایرانیان 636,390,167 4.61
6 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 616،788،783 4.47
7 شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب کشوری 503,534,715 3.65
8 سایر 1،392،446،776 10.09
جمع 13,800,000,000 100

 

 

 
تغییرات سرمایه (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه قبلی مبلغ افزایش سرمایه آخرین سرمایه منبع افزایش سرمایه تاریخ ثبت
120 1,080 1,200 مطالبات حال شده 1383/05/11
1,200 3,998,800 4,000,000 مطالبات حال شده و آورده نقدی 1385/03/03
4,000,000 800,000 4,800,000 مطالبات حال شده 1385/10/23
4,800,000 4,800,000 9,600,000 مطالبات حال شده و آورده نقدی 1394/03/24
9,600,000 8,400,000 13,800,000 مطالبات حال شده 1397/09/24
گزارش هفتگی بازار سرمایه مدیریت سرمایه گذاری، تامین مالی و ارز
دسته بندی گزارش عنوان آخرین گزارش
صورت مالی گزارش تفسيري مديريت منتهي به 30 آذر 1402
صورت مالی صورت هاي مالي 9ماهه 1402
صورت مالی گزارش كنترل هاي داخلي منتهی به 29 اسفند1401
صورت مالی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه منتهی به 29 اسفند 1401
صورت مالی گزارش تفسیری مدیریت منتهی به 29 اسفند 1401
صورت مالی گزارش حسابرس و بازرس مستقل منتهی به 20 استفند 1401
صورت مالی گزارش هیات مدیره به مجمع منتهی به 29 اسفند 1401
صورت مالی گزارش هیات مدیره به مجمع منتهی به 29 اسفند سال 1400
صورت مالی گزارش کنترل داخلی منتهی به 29 اسفند سال1400
صورت مالی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتهی به 29 اسفند سال 1400
صورت مالی گزارش تفسیری مدیریت منتهی به 29 اسفندسال 1400
صورت مالی صورت مالي حسابرسي شده تلفيقي و شركت اصلي منتهي به اسفند سال 1400
گزارش بازار سرمایه گزارش هفتگی بازارهای مالی منتهی به 21 فروردین 1400
گزارش بازار سرمایه گزارش بازار سرمایه منتهی به16 اسفندماه99
گزارش بازار سرمایه گزارش بازار سرمایه منتهی به 6 دی ماه 99
گزارش بازار سرمایه گزارش بازار سرمایه منتهی به 15 آذر ماه 99
گزارش بازار سرمایه گزارش بازار سرمایه منتهی به 8آذر ماه 99
گزارش بازار سرمایه گزارش بازار سرمایه منتهی به 1آذر ماه 99
گزارش بازار سرمایه گزارش بازار سرمایه منتهی به 24آبان ماه 99
گزارش بازار سرمایه گزارش بازار سرمایه منتهی به 10آبان ماه 99
گزارش بازار سرمایه گزارش بازار سرمایه منتهی به 27 مهرماه 99
گزارش بازار سرمایه گزارش منتهی به29 شهریور ماه 99
گزارش بازار سرمایه گزارش منتهی به 22 شهریور ماه 99
گزارش بازار سرمایه گزارش منتهی به 15 شهریور 99
گزارش بازار سرمایه گزارش منتهی به 1 شهریور 99
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است