ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 120میلیون ریال (شامل تعداد120.000سهم به ارزش به اسمی 1000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 13,800,000 میلیارد ریال (شامل 13800 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000ریال) در پایان سال منتهی به 1398/04/01 افزایش یافته است.

کد نام تعداد سهام درصد سهام
1 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 3,114,177,749 22.57
2 صندوق بازنشستگی کشوری 3،154،498،186 22.86
3 شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین 2,312,163,636 16.75
4 شرکت کارگزاری سهام عدالت/ سرمایه گذاری استان ها 2،069،999،988 15.00
5 گروه سرمایه گذاری ایرانیان 636,390,167 4.61
6 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 616،788،783 4.47
7 شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب کشوری 503,534,715 3.65
8 سایر 1،392،446،776 10.09
جمع 13,800,000,000 100

 

 

 
تغییرات سرمایه (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه قبلی مبلغ افزایش سرمایه آخرین سرمایه منبع افزایش سرمایه تاریخ ثبت
120 1,080 1,200 مطالبات حال شده 1383/05/11
1,200 3,998,800 4,000,000 مطالبات حال شده و آورده نقدی 1385/03/03
4,000,000 800,000 4,800,000 مطالبات حال شده 1385/10/23
4,800,000 4,800,000 9,600,000 مطالبات حال شده و آورده نقدی 1394/03/24
9,600,000 8,400,000 13,800,000 مطالبات حال شده 1397/09/24
تمام حقوق این وب سایت برای پتروشیمی جم محفوظ است